Viktige Agder-saker på agendaen i Agdertinget

Agdertinget er en del av den regionale samhandlingsstrukturen, og en møteplass for Agders ordførere og Agderbenken på Stortinget. Her løftes viktige saker for landsdelen til orientering og diskusjon. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På sakslisten under det digitale møtet 7.mai sto både Universitetet i Agders planer om profesjonsstudium i psykologi og masterstudier i rettsvitenskap, havvind, distriktsutvikling og desentraliserte legestudier i Agder.

Trenger en endring i gradsforskriften

Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whitaker fortalte om hvordan universitetet arbeider med å bygge fagmiljø, utvikle studieplaner og finansiering for å kunne tilby profesjonsstudium i psykologi og masterstudier i rettsvitenskap.

Universitetet er avhengig av at gradsforskriften endres for å realisere disse planene. Gradsforskriften regulerer blant annet hvilke institusjoner som kan tilby utdanninger som gir rett til beskyttet tittel. Regjeringen har foreslått å endre denne forskriften, slik at flere institusjoner kan tilby psykologi, rettsvitenskap og teologi etter godkjenning av det statlige forvaltningsorganet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

– Jeg oppfordrer Agderbenken og hele regionen til å løfte dette temaet og fremsnakke behovet for endring i gradsforskriften, sa Whitaker.

Hun fikk positive tilbakemeldinger fra Agderbenken, som støtter universitets planer og endring av gradsforskriften.

Stortingets utdannings- og forskningskomite gav endringen flertall i sin innstilling tirsdag 11.mai. Saken skal behandles i Stortinget 18.mai.

Whitakers presentasjon

Stortingets behandling av saken

 

Sunniva Whitaker, rektor ved Universitetet i Agder. Jon Petter Thorsen, Aptum, for Universitetet i Agder.

 

Havvind i seilene

Trond S. Kristiansen, rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune snakket om prosjektforslaget «Ringvirkninger på Agder fra Sørlige Nordsjø 2». 

Planen for prosjektet er å se på hvilke langsiktige ringvirkninger havvindutbygging kan få for Agder. Havvind er produksjon av fornybar energi. Vindmøller på havet omdanner vindens bevegelsesenergi til elektrisitet. Kristiansen fortalte om store muligheter i form av arbeidsplasser og verdiskaping knyttet til beredskap, drift og vedlikehold av havvind i området.

– Agder og Sørlandet kan bli kjent som havvindregionen nasjonalt og skape store verdier for landet og landsdelen. En slik satsing oppfyller Electric Region Agders visjon, sa Kristiansen.

Prosjektet er tenkt å samarbeide nært med det regionale samhandlingsprosjektet «Flytende havvind» og være et delprosjekt med en politisk styringsgruppe bestående av Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Listerrådet, Region Kristiansand og Øster-Agder regionråd. 

Også Steffen Syvertsen, konserndirektør i Agder Energi, og Kjell O. Johannessen, prosjektleder for nevnte «Flytende havvind», fortalte om de store mulighetene og ringvirkningene for Agder ved satsing på havvind.

 

Skjermbilde av Trond S. Kristiansens presentasjon.

  

 

Trond S. Kristiansens presentasjon
Steffen Syvertsens presentasjon
 

Hvordan får vi de unge til å bli boende og bosette seg i Agder?

Det var også et av spørsmålene på Agdertinget da distriktsutvikling og innbyggervekst var tema. Sigbjørn Fossdal og John Salve Sigridnes, ordfører og kommunedirektør i Bygland kommune la vekt på betydningen av samarbeid i regionen.

–  Vi må skape stabile og forutsigbare rammer for utvikling i regionen for å tilføre arbeidsplasser og bosetting. Det er viktig at fylkeskommunen understøtter kommunenes egne prosjekter. De små og sårbare trenger dere mest, sa Fossdal.

Børje Michaelsen i avdeling for analyse i Agder fylkeskommune fortalte om demografiske utviklingstrekk i Agder.

– Agder vokser, og vi blir stadig flere egder. Samtidig opplever 12 av Agder-kommunene befolkningsnedgang og 11 kommuner hadde negativt fødselsoverskudd, sa Michaelsen.

Steinar Fredheim fra Distriktssenteret, det nasjonale kompetansesenter for distriktsutvikling fortalte om rådene fra ungdommens distriktspanel. Dette er et regjeringsoppnevnt utvalg bestående av ungdommer fra distriktene. Distriktspanelet har gitt regjeringen 10 råd for fremtidens distriktspolitikk.

– Det er en myte at ungdommen ikke vil bo på bygda, men de flytter ikke dit uten innsats fra kommunen og staten, sa Fredheim. Han viste til en nasjonal undersøkelse Distriktssenteret har gjort om unges motivasjon for å bo i distriktene (Distriktssenteret 2021).
Børje Michaelsens presentasjon
Steinar Fredheims presentasjon

 

Robert Cornels Nordli (AP), ordfører Arendal, Gyro Heia (SP), ordfører Birkenes og Kari Henriksen (AP) stortingsrepresentant.

Desentralisert legeutdanning i Agder

Agdertinget fikk også en orientering av Øyvind Holme, prosjektleder for Campus Sør. Dette er et prosjekt om desentralisert legeutdanning i Agder. Prosjektet er et samarbeid mellom Sørlandets sykehus, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Agder fylkeskommune. 

Campus Sør følger opp Grimstad-rapporten. Rapporten anbefaler å øke antall medisinstudenter utdannet i Norge og desentralisere den kliniske delen av studiet. Sørlandets sykehus har inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo om en pilot for desentralisert utdanning fra 2023.

– Dette er en viktig regional satsing med meget god regional forankring og involvering, sa Holme.

Øyvind Holmes presentasjon

Om Agdertinget

KS- Agder i samarbeid med fylkesdirektør for Regionplan Agder 2030 ivaretar sekretariatet for Agdertinget.

Tinget skal bidra til å videreutvikle Agder som en bærekraftig region og til å møte fremtidige utfordringer med samlet styrke. Tinget vil sette de viktigste politiske sakene på agendaen og være proaktive til å sikre regionens interesser samlet. Hensikten med tinget er å fremme regionens interesser og til beste for befolkningen.

Agdertingets statutter

(Oppdatert 28. november 2022: Brutte lenker fjernet)