Handlingsprogram 2021 - 2024 for Regionplan Agder 2030

"Regionplan Agder 2030" ble vedtatt høsten 2019 og er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Føringer for handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet 2021-2024 til Regionplan Agder 2030 ble vedtatt i fylkestinget i juni 2021.

Politisk sak 38/21

Handlingsprogrammet la følgende føringer for oppfølging og fremtidig rullering:

  1. Samfunnsforaene skal benyttes aktivt for å utarbeide og rullere handlingsprogrammet. Samfunnsforaene for samfunnsutvikling er åpne arenaer hvor regionale aktører inviteres til å delta.
  2. De strategiske rådene i tilknytning til samfunnsforaene gir en anbefalt prioritering av tiltak ved neste rullering, før endelig vedtak i fylkestinget. Utvelgelseskriterier til medlemmene i strategiske råd er påvirkningskraft, kompetanse, engasjement og representasjon. Disse skal igangsette og «lede» arbeidet i samfunnsforaene.
  3. Handlingsprogrammet skal være prioriteringsverktøyet for arbeidet i samhandlingsstrukturen. Handlinger i #vårtagder skal være målrettede satsinger og prosjekter. Aktiviteten skal styrke eksisterende satsinger, eller skape nye målrettede satsinger.
  4. Handlingsprogrammet skal kobles med budsjettprosessen i Agder fylkeskommune.

Handlingsprogram 2021 - 2024 for Regionplan Agder 2030 (PDF, 521 kB)

Veien videre

Rulleringen av handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 er igangsatt. Hvis du har spørsmål, innspill eller tanker du vil dele ber vi deg ta kontakt. Når planen for rulleringen er klar vil den legges her.

Etter en omfattende prosess med handlingsprogrammet i 2021, vedtok fylkesutvalget i februar en enkel rullering av handlingsprogrammet i 2022. Det betyr at handlingsprogrammet skal oppdatere tiltak og handlinger med riktig status for: 

  • Ikke startet opp 
  • Under arbeid 
  • Avsluttet 
  • Gjenspeile de store, felles utfordringene i #vårtagder og det som blir pekt på i samfunnsforaene.  

I 2022 ble det derfor ikke sendt ut oppstartmelding eller gjennomført høring, slik det er mulig etter plan- og bygningsloven. 

Rullert handlingsprogram ble behandlet i fylkestinget i desember 2022. 

Protokoll fra fylkesting desember 2022

Handlingsprogram Regionplan Agder 2030

Til toppen