Forum for klima og miljø

Forum for klima og miljø skal legge til rette for bred involvering, handling og måloppnåelse opp mot målbildet i Regionplan Agder 2030.
 

Deltakere i forum for Klima og miljø vil omfatte organisasjoner, nettverk og enkeltindivider som har et brennende engasjement for å bygge felles ambisjoner på klima- og miljøfeltet i regionen.

Handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 vil være et verktøy inn i dette arbeidet, og forumene skal benyttes til å spisse tematikk og tiltak der man ser at det er mulig å få til et regionalt løft på noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

Organisering og deltakelse

Det er etablert et strategisk råd som skal sette retning for hvordan samhandlingen kan forsterkes og forbedres, og identifisere og peke ut mulige felles regionale satsinger.

Forumet skal arrangere møteplasser for sentrale interessenter som sikrer mobilisering/involvering, og legger til rette for konkrete handlinger (målrettede satsinger, prosjekter).

Arbeidet koordineres av et sekretariat ledet av Agder fylkeskommune. Sekretariatsfunksjonen skal skape god informasjonsflyt, forberede og følge opp saker, samt legge til rette for å gjennomføre velfungerende møteplasser.

Prioriterte problemstillinger

Strategisk råd skal avklare og tydeliggjøre formålet med «Forum for klima og miljø».

Rådet skal kartlegge eksisterende initiativ og kunnskapsgrunnlag, prioritere målsettinger – og utarbeide mandat for forumet.

Medlemmer av strategisk råd

Til toppen