Forum for klima og miljø

Forum for klima og miljø er en åpen møteplass hvor deltakere fra kommunene, næringslivet, politkken, akademia, frivilligheten og andre aktører møtes for dialog, mobilisering og handling inn mot handlingsprogrammet til regionplan 2030.

Forumet har som målsetting å bidra til å øke farten i det grønne skifte på Agder frem mot 2030. Dette skal skje gjennom å jobbe systematisk og strategisk med målkonflikter i skjæringspunktet mellom klimasatsinger, naturmangfoldhensyn og arealutvikling og bruk. På denne måten skal vi bygge en robust samarbeidskultur på klima og miljø som tåler at det gjøres prioriteringer.

Forumet inngår i satsingen #vårtagder. Dette er en struktur for å jobbe strategisk sammen om regionale utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke kan løse dem alene. Målet for #vårtagder er å styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon nasjonalt.

Organisering og deltakelse

Forumet skal arrangere møteplasser for sentrale interessenter som sikrer mobilisering/involvering, og legger til rette for konkrete handlinger (målrettede satsinger, prosjekter).

Arbeidet koordineres av et sekretariat ledet av Agder fylkeskommune. Sekretariatsfunksjonen skal skape god informasjonsflyt, forberede og følge opp saker, samt legge til rette for å gjennomføre velfungerende møteplasser.

Prioriterte problemstillinger

Det er etablert et strategisk råd som skal sette retning for hvordan samhandlingen kan forsterkes og forbedres, og identifisere og peke ut mulige felles regionale satsinger.

Strategisk råd skal avklare og tydeliggjøre formålet med «Forum for klima og miljø».

Rådet skal kartlegge eksisterende initiativ og kunnskapsgrunnlag, prioritere målsettinger – og utarbeide mandat for forumet.

Medlemmer av strategisk råd

Til toppen