Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er er formalisert samarbeid mellom kommunene i Agder, Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) og Universitetet i Agder (UiA) om helserelatert forskning, innovasjon og utdanning.

Samarbeidspartnerne i OSO.   

OSO er et samarbeidsorgan som består av toppledelsen fra de tre partene.

Samarbeidet ble formalisert den 8. oktober 2018 i form av en rammeavtale.

Vedlegg med rammeavtale (PDF, 4 MB)

Formål

Formålet med samarbeidet er å fremme et bærekraftig, helserelatert forsknings-, innovasjons- og kompetansemiljø for å utvikle et framtidsrettet tjenestetilbud til beste for innbyggerne i Agder-regionen.

Målsettinger:

  • utvikle et godt og resultatorientert samarbeid
  • fremme det vitenskapelige og faglige miljø
  • fremme innovasjon
  • styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet

Felles strategi

I 2020 utarbeidet partene en felles strategi for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning for et fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agder.  Strategien bygger på rammeavtalen mellom SSHF, kommunene i Agder og UiA fra 2018. Strategien omhandler det tre samarbeidsområdene som er definert i rammeavtalen: Forskning, innovasjon og utdanning. 

Vedlegg med strategi for OSO-samarbeid 2020 (PDF, 457 kB)
 
OSO er i ferd med å lage en tiltaksplan for å følge opp strategien. Den skal være klar i løpet av 2021. Foreløpig er følgende tiltak prioritert:

  1. Campus Sør
  2. Psykologutdanning på UiA 
  3. Modell for kommunesamarbeid om forskning.

Møteplan

OSO møtes 2-3 ganger i året.

Møter i  2021: 19.februar, 18.juni og 20.oktober.

Organisering

Ledelsen av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) går på omgang mellom partene.

Fra januar 2021 var det kommunene v/ Kristiansand og Brede Skaalerud (direktør for helse og mestring i Kristiansand) som overtok ledelsen.

OSO har et arbeidsutvalg med tre representanter fra hver av partene. Her går også ledelse og sekretariat på omgang. I 2021 og 2022 ledes AU OSO av kommunene v/ Elisabeth Holen-Rabbersvik fra Kristiansand, og Anne Aunevik fra Kristiansand er sekretariat.

Referater

Link til referater fra møter i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og Arbeidsutvalget i Overordnet samarbeidsorgan.

Til toppen