Bakgrunn for Digi Agder

Etableringen av nettverket Digi Agder har sin bakgrunn i både regionale og nasjonale prosesser.

Agder

Kommunedirektørkollegiet Agder (KDK, hette tidligere Rådmannsforum) ga i november 2019 tilslutning til følgende intensjon:

Utrede og anbefale en samarbeidsstruktur for ett digitalt Agder med konkrete tiltak for digitalisering, med det formål å sette regionen i stand til å best mulig utnytte mulighetene digitalisering gir samt imøtekomme endringene digitalisering medfører, og på det viset bidra til å realisere Regionplan Agder 2030 sine mål om å styrke den regionale gjennomføringskraften og styrke Agders posisjon nasjonalt» (KDK 29. Nov 2019)

Kommunedirektørutvalget (KDU) etablerte på bakgrunn av kommunedirektørkollegiets ønske en arbeidsgruppe for operasjonalisering. November 2020 ga kommunedirektørkollegiet sin tilslutning til organisering av et nettverk - Ett digitalt Agder. Nettverket etableres våren 2021. Kommunedirektørkollegiet vedtok høsten 2021 å endre navn på nettverket til Digi Agder.

Motivasjonen og hensikten bak Digi Agder sammenfaller i tid med arbeidet med fornyelsen av den regionale samhandlingsstrukturen.

Figur over samhandling. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 Nasjonalt

I tillegg til den regionale dimensjonen er det viktige nasjonale drivere med betydning for etablering og implementering av nettverket Digi Agder.

Dette gjelder særlig "Digitaliseringsstrategien. En digital offentlig sektor 2019 – 2025" med tilhørende handlingsplan. I handlingsplanen har staten ved regjeringen og kommunene ved KS gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Sentralt i denne strategien er:

  • Brukernes opplevelse av èn digital offentlig sektor
  • En enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor
  • Mer effektiv offentlig ressursbruk
  • Tilrettelegging for produktivitetsøkning i samfunnet

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Vedtak i KS landsting

En annen viktig nasjonal driver for etablering av regionale digitaliseringsnettverk er KS landstingsvedtak fra februar 2020. Vedtaket innebærer at KS skal ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor - i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. KS Landsting vedtok også at KS skal ha en tydelig rolle og oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Samstyringsstrukturen i KS

Den kommunale samstyringsstrukturen skal ivareta:

  • Strategi og interessepolitikk                                              
  • Portefølje og prosjekt        
  • Implementering: behovskartlegging og innføring   
  • Felles plattform for digitalisering (KS FIKS)

I denne strukturen finner vi KommIT-rådet (Strategi og interessepolitikk) og Digitaliseringutvalget (Portefølje og prosjekt) med tilhørende fagråd for arkitektur og fagråd for informasjonssikkerhet. Dette er nasjonale overordnede organer, med representasjon fra Agder.

Skal målene i strategien «Én digital offentlig sektor» nås må en enda større del av kommunal sektor mobiliseres og inkluderes i arbeidet. Da trengs det forsterkede forbindelser mellom nasjonale organer og regionale organer – eller mellom samstyringsstrukturen og regionale digitaliseringsnettverk som Ett digitalt Agder.

 

Samstyringsstrukturen i KS.
Til toppen