Forum for klima og miljø

Forum for klima og miljø er en åpen møteplass hvor deltakere fra kommunene, næringslivet, poltikken, akademia, frivilligheten og andre aktører møtes for dialog, mobilisering og handling inn mot komplekse samfunnsutfordringer på Agder.

Åpne møter

Forum for klima og miljø er en av tre møteplasser for dialog om samfunnsutvikling på Agder:

  • Forum for klima og miljø
  • Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

Foraene bidrar til at aktører på Agder sammen løser regionale samfunnsutfordringer og øker gjennomføringskraften. I foraene for samfunnsutvikling styrkes eksisterende satsinger og nye målrettede satsinger utvikles.

Det holdes åpne møter for dialog og kunnskapsdeling to ganger i året. Mellom møtene jobbes det aktivt på konkrete tverrsektorielle satsinger på bakgrunn av dialogen i møtene. Innspillene om regionale satsinger gitt i foraene for samfunnsutvikling følges opp av strategisk råd.

Målsetting for forum for klima og miljø

Forum for klima og miljø skal bidra til at aktører på tvers av sektorer kan jobbe mer systematisk og strategisk med målkonflikter i skjæringspunktet mellom klimagassreduksjon, naturmangfoldhensyn og arealutvikling og bruk. Det antas at dette vil bidra til å øke takten i det grønne skifte i regionen.

Det overordnede oppdrag for forum for klima og miljø er å jobbe for en mer bærekraftig arealforvaltning i Agder.

Under dette oppdraget skal Forum for klima og miljø bygge en portefølje av satsinger og innsatsområder som til sammen bidrar mot en mer bærekraftig arealforvaltning i Agder.Strategisk råd for forum for klima og miljø har anbefalt å prioritere en satsing på arealregnskap i 2022.

Målsettingen lyder:
Alle kommuner i Agder kan føre arealregnskap innen 2026 (‘kan’, ikke ‘skal’)

Formålet med satsingen er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for kommunale og regionale beslutningsprosesser, samt øke bevisstheten om sammenhengene mellom klima- og naturkrisen, utviklingstrender og arealproblematikk.

Satsingen på arealregnskap skal være én av flere innsatsområder som sammen bidrar mot det overordnede oppdraget om en mer bærekraftig arealforvaltning i Agder.

Deltakelse og organisering

Foraene for samfunnsutvikling skal arbeide kunnskapsbasert og skape en regional kultur for åpenhet og deling.

Sekretariatene ledes av Agder fylkeskommune som koordinerer seg med andre aktører. Sekretariatene er ansvarlige for praktisk og faglig gjennomføring av foraene for samfunnsutvikling i samarbeid med strategisk råd.

Sekretariat for foraene for samfunnsutvikling skal bidra til å etablere struktur for gjennomføring av satsingene.

Sekretariatene bistår med administrative og faglige forberedelser til møtene i strategisk råd.

Strategisk råd setter retning

Det er etablert et strategisk råd som skal sette retning og skape kontinuitet for forumsarbeidet. Strategisk råd skal følge opp arbeidet med foraene for samfunnsutvikling og sørger for fremdrift i arbeidet. Det legges opp til minimum 5 møter i strategisk råd i året.

Medlemmene i strategisk råd er utpekt av Kommunedirektørutvalget (KDU) for to (2) år av gangen. Hvert medlem kan sitte i inntil seks (6) år. I utvelgelsen av rådets medlemmer legges det vekt på: påvirkningskraft, kompetanse, engasjement, kapasitet og representasjon. Strategisk råd skal ikke ledes av representanter fra fylkeskommunen.

Ved utskiftning i 2-årsperioden kan leder av strategisk råd og sekretariatsleder oppnevne nytt medlem. KDU orienteres løpende ved utskiftninger. Møtedokumenter fra strategisk råd skal være tilgjengelig på nettsidene til #vårtagder.

Arbeidsform

Metodikk for arbeidet i foraene varierer basert på satsingsområdene. Forasamlingene skal være preget av reell samhandling og samskaping. Arbeidet skal bære preg av tverrfaglig, innovativt og forskningsbasert samarbeid.

Alle beslutninger knyttet til økonomiske og menneskelige ressurser tas i styret i den enkeltes organisasjon, by- og kommunestyrer og fylkesting. Organisasjonene som deltar i #vårtagder vil kunne påta seg ansvar for spesifikke satsinger.