RKG Oppvekst og utdanning

Regional koordineringsgruppe Oppvekst og utdanning (RKG Oppvekst og utdanning) er et nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Agder, Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, Utdanningsforbundet Agder, Statsforvalteren i Agder og KS Agder.

Gjennom samarbeidet i RKG Oppvekst og utdanning skal kommunene løfte hverandre og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Mål for RKG Oppvekst og utdanning

Hovedmålet for RKG Oppvekst og utdanning er å bidra til arbeidet med operasjonalisering av overordnede mål for oppvekst- og utdanningssektoren i Agder. Felles innsats kan ha stor nytteverdi for både den enkelte kommune og for Agder som helhet.

Gjennom samarbeidet i RKG Oppvekst og utdanning skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder. 

RKG Oppvekst og utdanning vil:

 • Være en tilgjengelig ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder
 • Være et koordinerende organ for samarbeid på oppvekst- og utdanningsfeltet i Agder
 • Være bindeledd mellom kommunene i Agder og andre sentrale aktører på oppvekst og utdanningsfeltet
 • Bidra til arbeidet med å operasjonalisere mål i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsplan

Relaterte overordnede mål for arbeidet i RKG Oppvekst og utdanning:

 • FNs bærekraftsmål
 • Regionplan Agder 2030
 • Handlingsplan Regionplan Agder 2030
 • Nasjonale føringer, program og strategier

Organisering

RKG Oppvekst er en ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder og er et nettverk sammensatt av representanter fra de 4 samarbeidsregionene i fylket, fylkets to største kommuner, fylkeskommunen, statsforvalteren, UiA, KS og Utdanningsforbundet.

Den enkelte region/aktør oppnevner selv sin representant med varamedlem og fastsetter selv valgperioden for sin representasjon.

Ledelse og sekretariat

Leder og nestleder velges blant regions, kommune eller fylkeskommune-medlemmene. Leder og nestleder er medlemmer av arbeidsutvalget. Valgperioden er 2 år. Lederbyttet gjøres fra august. Når leder er region eller kommunerepresentant, er denne også Agders ene representant i KS Barnehage- og skolefaglige nettverk. Fylkeskommunen og KS stiller sekretariatsressurser til rådighet.

Nettverket ledes for perioden 2023 – 2025 av Region Østre Agder, ved Esther Kristine Hoel. Nestleder for samme periode er Agder fylkeskommune ved Line Marie Poppe.. KS Agder og Agder fylkeskommune støtter som sekretariat.

Arbeidsutvalg

Det etableres et arbeidsutvalg (AU) som er et koordinerende organ innad i nettverket og bindeledd utad for eksempel i forkant av møter mv. Arbeidsutvalget skal sammensettes av en representant fra: Agder fylkeskommune,  Statsforvalteren i Agder og KS Agder. Fra regionene skal det være to representanter. Leder og nestleder av RKG Oppvekst skal utgå fra de over nevnte representantene –  AU består da av 5 personer + sekretæriat. Andre møter etter behov. 

Møter og arbeidsform

Møtefrekvens er til vanlig fire møter i året, normalt halvdagsmøter. Det tilstrebes å planlegge møter som er koordinert med regionenes møtefrekvens og det regionale årshjulet.

Innkalling, saksliste og referat sendes medlemmer, med kopi til alle kommunene. Referat sendes også tilstøtende/tangerende organ og aktører. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter fra egen organisasjon og region.

Bakgrunn for RKG Oppvekst og utdanning

I forbindelse med arbeidet med Regionplan Agder 2020 (2010-2020), ble det besluttet å etablere fagledergrupper for å bidra til å operasjonalisere mål og tiltak i regionplanen. 

I arbeidet med reetableringen av den regionale samhandlingsstrukturen, har Kommunedirektørkollegiet Agder bestemt å videreføre RKG Oppvekst og utdanning for perioden 2020-2030 med samme organisering som i forrige regionplanperiode. 

Det er forventninger til økt samhandling mellom RKG Oppvekst og utdanning og de andre nettverkene i den regionale samhandlingsstrukturen – for å finne løsninger på tverrsektorielle utfordringer. 

Kontakt

Kontaktinformasjon for ledelse og sekretariat

Esther Kristine Hoel, sektorleder læring og oppvekst, Tvedestrand kommune. Leder RKG Oppvekst og utdanning (2023-2025)

Line Marie Poppe, assisterende fylkesdirektør utdanning, Agder fylkeskommune. Nestleder RKG Oppvekst og utdanning (2023-2025)

Magnus Mork, seniorrådgiver KS Agder

Representanter i RKG Oppvekst og utdanning

Representanter RKG Oppvekst
Organisasjon Representant Stilling
Region Østre Agder Esther Kristine Hoel Sektorleder læring og oppvekst, Tvedestrand
Region Setesdal Line Håberg Løvdal Rådgiver oppvekst, Evje og Hornnes
Region Lister Anette Gullestad Solsvik Kommunalsjef oppvekst og kultur, Farsund
Region Kristiansand Einar Buø Kommunalsjef oppvekst, Lindesnes
Arendal kommune Anne Grete Ødegården Kommunalsjef personrettede tjenester
Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad Oppvekstdirektør
Agder fylkeskommune Line Marie Poppe Assisterende fylkesdirektør utdanning
Universitetet i Agder Hilde Inntjore Viserektor for utdanning
Statsforvalteren i Agder Cecilie Mork Avdelingsdirektør
Utdanningsforbundet Silje Gran Aanensen Leder Utdanningsforbundet Agder
Universitetet i Agder Gunn Bjørnsen Dekan for lærerutdanning
KS Agder Magnus Mork Seniorrådgiver

Referat

Møte 8. desember 2023

Møte 15 september 2023

Møte 21. april 2023

 

Prosjekter knyttet til RKG Oppvekst og utdanning

READ Agder

Målet med prosjektet er å gi økt leseglede blant barn og unge og støtte foreldres involvering i barnas lesing.

READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

16.4.2021. Et løft til leseprosjekt i Agder

Read Agder

Samordning av skoleruter Agder

I Agder utarbeider RKG Oppvekst og utdanning forslag til felles skolerute i den hensikt å samordne regionen for særlig ferier og fridager.

Skoleeiere skal fastsette forskrift om skole- og feriedager for elever

Av opplæringslova § 2-2 (grunnskole) og § 3-2 (Videregående skole) følger det at det er skoleeiere som skal fastsette forskrift om skole- og feriedager for elevene. Skolerutene for kommunene og fylkeskommunen kan derfor avvike fra forslaget til RKG Oppvekst og utdanning. Se hjemmesiden til den enkelte kommune  eller fylkeskommune for lokalt fastsatt skolerute. 

Forslag utarbeides med disse forutsetningene:

 • Skoleruta skal ligge innenfor en ytre ramme på 45 sammenhengende uker og skal omfatte minst 38 skoleuker for elevene, jf §§ 2-2 og 3-2 i opplæringslova.  
 • Kommunene / fylkeskommunen skal legge til rette for planleggingsdager/eventuelle kurs -og kompetanseutviklingsdager.
 • Høstferien legges normalt til uke 40. 
 • Det er skolefri fredag i uke 42 i forbindelse med etterutdanning (Sørlandsk lærerstevne). Fra skoleåret 2025-2026 gjelder dette fredag i uke 45.
 • Vinterferie legges normalt til uke 8.
 • Skoleåret for elever avsluttes normalt før 24. juni

For forutsigbarhet utarbeides det forslag til skoleruter med en tidshorisont på 4 år fra inneværende skoleår.

Diagram som viser en prosess. Illustrasjon - Klikk for stort bildeBildet viser en oversikt over hvordan skoleruter utarbeides for for Agder.

August og september: SF og KS utarbeider forslag til skolerute. RKG Oppvekst avklarer felles forslag. SF sender ut forslag på vegne av RKG, SF og KS.

Oktober og november: Regionene drøfter, etter innspill fra kommunene, forslag og gir tilbakemelding til RKG. RKG gjør endelig behandling av forslag på bakgrunn av innspill fra regionene. Endelige forslag til skolerutesendes til skoleeiere (av SF).

Januar og februar: Skoleeiere vedtar skoleruter som lokal forskrift.

Fastsatte forslag for skoleruter

Skolerute Agder 2025-2026 og 2026-2027 (PDF, 151 kB)

Skolerute Agder 2024-2025 (PDF, 104 kB)

Skolerute Agder 2023-2024 (PDF, 105 kB)

Skolerute Agder 2022-2023 (PDF, 42 kB)

 

 

Veiledende gjesteelevsatser Agder

RKG Oppvekst og utdanning Agder har vedtatt felles veiledende refusjonssatser for undervisning for barn i fosterhjem i andre kommuner enn hjemstedskommunen, og der hjemstedskommunen har det økonomiske ansvaret.

Grunnsatsen er indeksregulert fra forrige skoleår.

Timesatsene er justert fra forrige skoleår med utgangspunkt i samlet lønnsvekst i KS-området i 2022 (kilde: TBSK).

Følgende satser er gjeldende med virkning fra 1.august 2023

 • Grunnsats: 114000 kroner
 • Lærertimer barnetrinn: 1243 kroner
 • Lærertimer ungdomstrinn: 1347 kroner
 • Andre ansatte: 363 kroner

Satsene gjelder for 60 minutters enheter.

Dersom eleven er registrert i folkeregisteret i den kommunen der eleven går på skole, blir det trukket kr 59100 kroner fra grunnsatsen. Dette gjøres fordi denne kommunen får innbyggertilskudd fra staten for eleven. Trekket skjer med virkning fra og med 1. januar året etter folketallsregistrering i vertskommunen.

Når det kreves refusjon for deler av et skoleår, faktureres det for antall uker
(helårskostnad / 38 x antall uker).

Ordinær skyss og leirskole inngår i grunnsats. Eventuell ekstraordinær skyss kan etter avtale faktureres hjemkommune. Ytterligere spørsmål knyttet til praktisering avklares på forhånd mellom vertskommune og hjemkommune.