Organisering av RKG Oppvekst og utdanning

RKG Oppvekst er en ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder og er et nettverk sammensatt av representanter fra de 4 samarbeidsregionene i fylket, fylkets to største kommuner, fylkeskommunen, statsforvalteren, UiA, KS og Utdanningsforbundet.

Den enkelte region/aktør oppnevner selv sin representant med varamedlem og fastsetter selv valgperioden for sin representasjon.

Ledelse og sekretariat

Leder og nestleder velges blant regions, kommune eller fylkeskommune-medlemmene. Leder og nestleder er medlemmer av arbeidsutvalget. Valgperioden er 2 år. Lederbyttet gjøres fra august. Når leder er region eller kommunerepresentant, er denne også Agders ene representant i KS Barnehage- og skolefaglige nettverk. Fylkeskommunen og KS stiller sekretariatsressurser til rådighet.

Nettverket ledes for perioden 2021 – 2023 av Kristiansand kommune, ved oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad. Nestleder for samme periode er representant for region Setesdal, ved Line Håberg Løvdal, rådgiver oppvekst Evje- og Hornnes kommune. KS Agder og Agder fylkeskommune støtter som sekretariat.

Arbeidsutvalg

Det etableres et arbeidsutvalg (AU) som er et koordinerende organ innad i nettverket og bindeledd utad for eksempel i forkant av møter mv. Arbeidsutvalget skal sammensettes av en representant fra: Agder fylkeskommune,  Statsforvalteren i Agder og KS Agder. Fra regionene skal det være to representanter. Leder og nestleder av RKG Oppvekst skal utgå fra de over nevnte representantene –  AU består da av 5 personer + sekretæriat. Andre møter etter behov. 

Møter og arbeidsform

Møtefrekvens er til vanlig fire møter i året, normalt halvdagsmøter. Det tilstrebes å planlegge møter som er koordinert med regionenes møtefrekvens og det regionale årshjulet.

Innkalling, saksliste og referat sendes medlemmer, med kopi til alle kommunene. Referat sendes også tilstøtende/tangerende organ og aktører. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter fra egen organisasjon og region.
 

Til toppen