Søke om arbeid langs fylkesvei

Agder fylkeskommune eier, drifter og forvalter fylkesveiene på Agder. I tillegg kommer gang og sykkelveg som også fylkeskommunen har ansvar for å drifte og forvalte langs fylkesvei. 

Vårt mål er at Agder skal ha et bærekraftig transportsystem og at det skal være trygt og stabilt å ferdes på fylkesvegnettet.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesveinettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer.

Informasjon til deg som skal gjøre arbeid langs fylkesvei

Når det skal gjøres arbeid langs fylkesvei, må det ofte søkes om tillatelse hos Agder fylkeskommune eller Statens vegvesen.

På denne siden finner du informasjon om søknader som gjelder gravetillatelser, arbeidsvarsling, dispensasjon fra byggegrenser og avkjørsel fra offentlig vei. Hvis du trykker på de blå boksene får du opp mer informasjon om hvilke(t) skjema du skal bruke, hvilke regler som gjelder og hvem du skal sende søknaden din til. 

Søke om arbeid langs fylkesvei

Til toppen