Søke om arbeid langs fylkesvei

Agder fylkeskommune eier, drifter og forvalter fylkesveiene på Agder. I tillegg kommer gang og sykkelveg som også fylkeskommunen har ansvar for å drifte og forvalte langs fylkesvei. 

Vårt mål er at Agder skal ha et bærekraftig transportsystem og at det skal være trygt og stabilt å ferdes på fylkesvegnettet.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesveinettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer.

Søknader til fylkeskommunen

Når det skal gjøres arbeid langs fylkesvei, må det ofte søkes om tillatelse hos Agder fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg. Informasjon om hvordan du søker finner du på denne siden.

Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på fylkesvei i Agder skal sendes til Statens vegvesen.
Mer informasjon på denne siden.

Søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal:

  • anlegge ny avkjørsel
  • flytte avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av avkjørsel

Søknad skal gjøres til Statens vegvesen på denne siden (pålogging på min side). Søknaden sendes automatisk til Statens vegvesen hvis det er riks- eller europaveg, eller til rett fylkeskommune hvis det er fylkesveg.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det. Denne søknaden skal sendes til Statens vegvesen på denne siden.

Annen informasjon

Statens vegvesen har mer informasjon som du trenger som trafikant langs veien.
Denne informasjonssiden finner du her.

Til toppen