Fv 230 og Fv 4232 GS-veg og utbedring av veg mot Strømsviga

Det er etablert gang- og sykkelveg frem til innkjørsel mot Strømsviga og Mandal havn i Lindesnes kommune, for å sikre myke trafikanter på strekningen. 

Fv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen    
 

Mandal havn er regionens største tømmerhavn, med betydelig trafikk av tunge kjøretøy. Tømmerhavna er flyttet til Strømsviga, men det ble satt som rekkefølgekrav til flyttingen at det skulle etableres gang- og sykkeveg fra avkjørsel til industriområdet på Jåbekk og frem til innkjørselen til havna. Vegprosjektet er prioritert både av kommunen og det tidligere Lindesnesrådet.

Prosjektet omfattet strekningsvis utbedring av eksisterende veg, samt etablering av GS-veg fra kryss ved Jåbekk og mot Strømsviga, og ble åpnet høsten 2020. 

Fv 230 GS mot Strømsviga Lasse Moen Sørensen   

Området er krevende, med fjellskjæringer tett mot vegen og myrlendt terreng mellom fjellpartiene. Den ferdigstilte løsningen har blitt et stort løft for trafikksikkerheten i området.

 

Veg Fv 230 og Fv 4232
Fase Ferdig bygget
Kommune Lindesnes (Mandal)
Til toppen