Fornying av vegfundament og utstyr

Tiltak som finansieres over programområdet for fornying av vegfundament og utstyr handler om tiltak som iverksettes for å innhente forfall på vegnettet. 

Utbedring av bru - Klikk for stort bildeFv 3720 Sagstu bru Lasse Moen Sørensen   

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er beregnet til flere milliarder kroner, og det er åpenbart at fylkeskommunen står foran en enorm utfordring med å opprettholde standarden på vegnettet, og stoppe forfallet. Fylkeskommunen overtok 1.1.2010 en rekke tidligere riksveger av svært varierende kvalitet, og flere tidligere fylkeveger har også store etterslep som må håndteres.

Budsjettene til ordinært drift- og vedlikehold kan ikke alene ta hånd om disse utfordringene. Tiltakene er ofte såpass omfattende og med et så langvarig perspektiv, at de hører til på investeringsbudsjettet. Dermed kan det legges opp til mer omfattende oppgradering av enkelte strekninger, fremfor konstant "brannslukking" over drift- og vedlikeholdsbudsjettet. På sikt vil slik satsning kunne gi et redusert vedlikeholdsbehov for disse vegene, i tillegg til at vegfarende vil få en bedre og sikrere veg å ferdes på.

Bevilgning vil blant annet kunne omsettes ved utskifting av spesielt utsatte vegfundamenter, masseutskifting på dårlige vegstrekninger, skiltfornying, oppgradering av veglys, utskifting av støyskjermer og elektroniske styringsskap, rydding av sikkerhetssoner, oppsetting av sikringsgjerder, energieffektivisering og tiltak på grøntanlegg.

Videre er det svært ønskelig å bytte ut betongkantstein med granittstein på utsatte steder, ettersom granitt er et betydelig mer holdbart materiale. Dette vil kunne redusere det årlige vedlikeholdsbehovet vesentlig. Enkelte høytrafikkerte veger er også svært nedslitt, og har kryss og fundamenter som er i ferd med nærmest å gå i oppløsning. Her må det på sikt gjøres en omfattende innsats, når det er mulig å avsette tilstrekkelig med budsjettmidler til dette. 

Til toppen