Fv.3908 Skudeviga – Kilura, fortau, regulering frem til Andåsveien

Det er planlagt å etablere 450 meter fortau mellom Skudeviga og Kilura på Flekkerøy i Kristiansand kommune, samt å regulere 1,4 km videre frem til Andåsveien.

Fv 3908 Kilura - Klikk for stort bildeFv 3908 fortau Kilura nord Lasse Moen Sørensen   

Regulering av strekningen

Lenke til reguleringsplanarbeidet for fv.3908 Skudeviga - Kilura - Andåsveien

Planlagt bygging i området

Flekkerøy har hatt en betydelig befolkningsutvikling og det opprinnelige vegnettet er ikke tilpasset trafikken dette medfører. Strekningen er skoleveg, og det gis skoleskyss for yngre elever på bakgrunn av trafikksikkerhetsutfordringen.

Det er tre ulike reguleringsplaner på strekningen, og ingen av disse har en kvalitet som muliggjør bygging. Arbeidet er omfattende, og fylkeskommunens vedtatte 4 mill. kr i koronatiltaksmidler vil sannsynligvis til å regulere og ferdigprosjektere tiltaket.

Området er krevende å bygge i, med kort avstand til bolighus og eiendommer, samt en rekke private avkjørsler som må hensyntas i prosjektet. Foreløpig kostnadsanslag er opp mot 20 mill. kroner, som følge av at det i praksis må det bygges nytt vegkonsept med fortau på hele strekningen. Endelig kostnadsoverslag vil avhenge av løsningene som reguleres og avtaler som inngås med grunneiere.

Kostnadsanslaget innebærer behov for å sikre fullfinansiering før tiltaket kan bygges. Det forutsettes at ATP deltar med tilsvarende ramme som fylkeskommunen, samtidig som kommunen vil bli utfordret for å sikre finansiering, slik at prosjektet kan gjennomføres.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 3908
Fase Regulering
Kommune Kristiansand
ÅDT 1100, 10% tungtransport
Til toppen