Fv 405 Vennesla nord, rundkjøring

Ny rundkjøring skal etableres i krysset mellom Fv 405 Venneslaveien og Sentrumsveien. Etter påske startet Agder fylkeskommune bygging av ny rundkjøring på fv. 405 ved Vennesla sentrum. I tillegg til rundkjøring skal det bygges nye lokalveger, og Vennesla kommune skal skifte ut vann- og avløpsrør. Prosjektet vil være ferdig høsten 2021.

Ny rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum - Klikk for stort bildeNy rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum Skjermbilde fra prosjekt

Oppstart etter påske på ny rundkjøring ved trekanten i Vennesla

Etter påske startet Agder fylkeskommune bygging av ny rundkjøring på fv. 405 ved Vennesla sentrum. I tillegg til rundkjøring skal det bygges nye lokalveger og Vennesla kommune skal skifte ut vann- og avløpsrør. Prosjektet vil være ferdig høsten 2021.

Det skal bygges ny rundkjøring i krysset mellom Fv. 405 og Sentrumsvegen i nordre del av Vennesla sentrum. Samtidig skal vegene Røllend og Nesvegen forlenges slik at de kobles til rundkjøringen. Det skal også bygges ny gang- og sykkelveg.

Teknisk infrastruktur skal fornyes. Området får ny belysning. Det skal legges nytt overvannssystem, og strekningen fram til utløpet i Venneslafjorden oppgraderes. Vennesla kommunes vann- og avløpsledninger som krysser fylkesvegen ved Nesvegen og ved Røllend skal oppgraderes.
Den nordre innkjøringen til Sentrumsveien vil bli stengt i store deler av anleggsperioden. Bussene vil derfor få endret rute gjennom sentrum.

Stengninger når rundkjøringen bygges

Starten av Strandstien blir stengt noen uker i vår. Sentrumsvegen blir stengt flere måneder til høsten. Dette er en informasjon om trafikkavvikling når ny rundkjøring nord i Sentrum skal bygges.

– Repstad Anlegg begynner med å etablere en ny overvannledning. De begynner nede ved elva og graver seg opp langs fylkesveg 405, forteller byggeleder for prosjektet Terje Nygård.

Tirsdag 13. april 2021 hadde han møte med Vennesla kommune og Agder Kollektivtrafikk for å avklare hvordan trafikkavvikling skal foregå mens den store rundkjøringen skal bygges.

Fylkesveg 405 blir åpen under hele byggeperioden, men det kan bli noen uker med innsnevring og lysregulering.

Her er foreløpig plan for stenging og omkjøring:

  • Fra mandag 19. april og to eller tre uker framover vil inngangen til Strandstien være stengt.
  • Fra 3. mai vil det bli gravd langs gang- og sykkelvegen opp til krysset til Nesane. Da blir gang- og sykkelvegen kraftig innsnevret.
  • I samme periode begynner man å sprenge på den veiarmen som skal komme fra ny rundkjøring og ned i Nesane nord for bilverkstedet.
  • I månedsskiftet juli/august blir sentrumsvegen stengt omtrent ved bensinstasjonen. Da må kjøring til områdene nord i sentrum skje sørfra. Stengingen kan gjelde helt fram til oktober eller når ny rundkjøring er ferdig. Det vil komme mer utfyllende og detaljert informasjon om dette når det nærmer seg.
  • Bussen vil i denne perioden få omkjøring om Auravegen. Det vil også bli informert mer detaljert om dette når det nærmer seg.

Den nye rundkjøringen er et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av Atrium og andre nye forretningsbygg og leilighetsbygg nord i sentrum av Vennesla. Den nye fem-armede rundkjøringen er kostnadsberegnet til i underkant av 30 millioner kroner, inklusive grunnerverv.

Om prosjektet

Rundkjøringen er regulert i planen «Områderegulering Sentrum nord», plan ID 2016004, og vil i tillegg til å bidra til bedre trafikkflyt i området etablere god tilknytning til boligvegene Nesvegen og Røllend.

Agder fylkeskommune vil stå for prosjektering av byggeplanen, og som byggherre når prosjektet gjennomføres. 

Rundkjøringen finansieres gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune vil forskuttere kostnader til utbygging, forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter, hvor kommunen på sikt vil hente inn igjen disse utgiftene. Foreløpig er kryssombyggingen estimert til om lag 27 mill. 2018-kr.

 

Veg Fv 405
Fase Byggefase
Kommune Vennesla
ÅDT 8500, 5% tungtransport
Til toppen