Fv 406 Senumstad bru

Bygging av ny Fv 406 Senumstad bru i Birkenes kommune

Klikk for stort bildeFv 406 Senumstad bru Lasse Moen Sørensen  

Vindmøllefirmaet RWE har konsesjon til å bygge ut vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberget i Birkenes kommune. Transport av utstyr for å etablere og drifte vindmølleparken skal foregå over Senumstad bru. Eksisterende hengebru har godkjent totalvekt på 80 tonn aksellast og har ikke styrke nok til å tåle denne lasten. Det er derfor besluttet at Agder fylkeskommune i samarbeid med utbygger og Birkenes kommune skal bygge ny bru, som kan håndtere opp til 140 tonn aksellast. 

Det skal utarbeides reguleringsplan for ny bru. Denne prosessen er beregnet å ta om lag ett år. Reguleringsplanen må deretter vedtas av Birkenes kommune før selve byggingen kan starte.    

Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger/Birkenes kommune og Agder fylkeskommune deler utgiftene til etablering av ny bru. Prosjektkostnadene er foreløpig anslått til ca 52-55 mill.kr., forutsatt at det kan etableres flere støttepillarer i elva. Utbygger skal i tillegg dekke kostnad for å etablere omkjøringsveg med midlertidig bru på stedet. Oppdatert prosjektkostnad vil bli utarbeidet når reguleringsplan er vedtatt. 

Sak om bygging av ny Senumstad bru skal tilbake til politisk behandling i fylkestinget når oppdatert prosjektkostnad er klarlagt. Per i dag er det ikke fattet endelig vedtak om bygging, men det arbeides videre med prosjektet ut fra prinsippene som ble vedtatt av fylkestinget i sak 6/20, 25.februar 2020. 


 

Veg:

Fv 406

Planfase:

Regulering

Kommune:

Birkenes

Til toppen