Fv 410 ny veg til Arendal havn

Ny veg til Arendal havn som skal bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum

Innsnevret veg - Klikk for stort bildeFv 3502 Eydehavn Lasse Moen Sørensen   

Ny veg fra fv.410 Kystveien til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk gjennom Eydehavn sentrum. Eksisterende veg er smal og bratt, er ikke godkjent for modulvogntog og det er mange utkjørsler som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Ny veg vil lede tungtrafikken og noe annen trafikk utenom sentrum og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet. Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.

Det er regulert inn gang- og sykkelveg på strekningen. Bygging av denne vil bli avklart i endelig avtale med Arendal kommune, og tilpasset tilgjengelig økonomisk ramme. Prosjektet kan starte opp når omfang av arbeidet er avklart og det er funnet en løsning på fullfinansiering av prosjektet. 

19 mill. av fylkeskommunens andel er finansiert med fylkeskommunens koronatiltakspakke.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning.

Mer om prosjektet finnes på storymap, du finner informasjonen ved å trykke her

 

Klimatiltak i prosjektet

Agder fylkeskommune har klare mål om å redusere klimagassutslipp fra sine prosjekter. Som en del av dette vil trolig reduksjon av klimagassutslipp bli en del av tildelingskriteriet på Fv.410 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn.

Hvordan tildelingskriteriene blir beregnet og vektet vil eventuelt komme frem i forbindelse med utlysning.

Beregninger for klimagassutslipp vil foregå ved hjelp av VegLCA og dokumentasjon via EPD-skjema. Entreprenører som ønsker gode skår på tildelingskriteriet klima må levere tilbake VegLCA, med endrede beregningsfaktorer og dokumentasjon for hvordan klimagassreduksjon oppstår. VegLCA med mengder, transportlengder osv. leveres ut ved tilbudspapirer.

Mer informasjon om VegLCA kan finnes på https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo-og-omgivelser/klima/klimagassreduksjoner-i-anlegg-og-drift/

 

Veg Fv 410 / 3502
Fase Utlysning
Kommune Arendal
ÅDT 3100, 9% tungtransport
Til toppen