Fv 410 ny veg til Arendal havn

Ny veg til Arendal havn som skal bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum

Innsnevret veg - Klikk for stort bildeFv 3502 Eydehavn Lasse Moen Sørensen   

Ny veg fra fv.410 Kystveien til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk gjennom Eydehavn sentrum. Eksisterende veg er smal og bratt, er ikke godkjent for modulvogntog og det er mange utkjørsler som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Ny veg vil lede tungtrafikken og noe annen trafikk utenom sentrum og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet. Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.

Det er regulert inn gang- og sykkelveg på strekningen. Bygging av denne vil bli avklart i endelig avtale med Arendal kommune, og tilpasset tilgjengelig økonomisk ramme. Prosjektet kan starte opp når omfang av arbeidet er avklart og det er funnet en løsning på fullfinansiering av prosjektet. 

19 mill. av fylkeskommunens andel er finansiert med fylkeskommunens koronatiltakspakke.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning.

Veg Fv 410 / 3502
Fase Planlegging
Kommune Arendal
ÅDT 3100, 9% tungtransport
Til toppen