Fv 410 ny veg til Arendal havn

Ny veg til Arendal havn som skal bidra til at tungtrafikken går utenom Eydehavn sentrum

Innsnevret veg - Klikk for stort bildeFv 3502 Eydehavn Lasse Moen Sørensen   

Ny veg til Arendal havn Eydehavn vil bidra til betydelig forbedret trafikksikkerhet og lavere trafikk på eksisterende veg gjennom Eydehavn sentrum. Vegen er smal og bratt, og det er svært mange utkjørsler som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Ny veg til havna vil gå utenom sentrum og dermed også bidra til å utvikle sentrumsområdet med økt kvalitet. Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, og det er inngått avtale om at kommunen skal betale halvparten av kostnaden for prosjektet, gjennom finansieringsordningen, der fylkeskommunen låner opp rammen, mens kommunen betaler sin andel tilbake over flere år.

Eksisterende veg er ikke godkjent for modulvogntog. Det er ikke medtatt planer om gang- og sykkelveg på strekningen. 

I tiltakspakken knyttet til koronapandemien er det satt av midler til oppstart på prosjektet. Prosjektet kan starte opp når omfang av arbeidet er avklart og det er funnet en løsning på fullfinansiering av prosjektet. 

 

Veg Fv 410
Fase Planlegging
Kommune Arendal
Til toppen