Fv 415 Fiane - Simonstad

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid

Klikk for stort bildeFv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen   

Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å øke betydelig i følge med etablering av Biozinanlegg på Simonstad, og knyttet til videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.

Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 160 mill. kr.
Prosjektet kan splittes opp i to deler, som er anslått å koste om lag 127 mill. og 49 mill. dersom de bygges hver for seg.

Fylkeskommunen har allerede bevilget 25 mill. til tiltaket. Dette beløpet foreslås økt med totalt 63,5 mill. kr i nytt Handlingsprogram for fylkesveg, så fremt NTP-tilskuddsordningen for forfall og næringsveger vedtas av Stortinget i juni 2021. På grunn av innretningen til ordningen kan midlene tidligst finansieres i 2023 og 2024. Prosjektet er klart til bygging, men forutsetter fremdeles en betydelig andel ekstern finansiering for å kunne gjennomføres som planlagt. Det er søkt om statlige midler, men når Handlingsprogrammet skrives er det ikke kommet positive signaler på søknaden. Dersom det ikke gis statlig bevilgning kan alternative løsninger som dekker behovet for fremkommelighet på strekningen vurderes.

Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte fortsette også etter at det er bygget ny veg.

For å kunne gjennomføre prosjektet som planlagt er det derfor en forutsetning at det stilles en betydelig andel statlige midler til rådighet. Fylkeskommunen har sendt søknad om 102,4 mill. kr til delfinansiering av strekningen mellom Simonstad og Myrvang.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 415
Fase Planlegging
Kommune Åmli
ÅDT 1000, 11% tungtransport
Til toppen