Fv 415 Fiane - Simonstad

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid

Foto. Fv. 415 langs vannet i bunnen av Selåskleiva.  - Klikk for stort bildeFv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen    

Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å øke betydelig i følge med etablering av Biozinanlegg på Simonstad, og knyttet til videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.

Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 160 mill. 2020-kr.
Prosjektet kan splittes opp i to deler, som er anslått å koste om lag 127 mill. og 49 mill. dersom de bygges hver for seg.

Prosjektet er klart til bygging, men har vært satt på vent som følge av krav til betydelig andel ekstern finansiering for å kunne gjennomføres som planlagt. Det er sendt søknad til staten om i alt 102,4 mill. kr som delfinansiering av strekningen mellom Simonstad og Myrvang, men foreløpig har det ikke kommet positive signaler på søknaden. Midlene er nødvendig for å bygge prosjektet slik det nå er planlagt. Dersom det ikke gis statlig bevilgning kan alternative løsninger som dekker behovet for fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen vurderes. 

Fylkestinget vedtok i sak 73/21 å øke rammen til prosjektet, for å kunne gjøre tiltak uavhengig av statlig medfinansiering. 

Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte fortsette også etter at den planlagte nye parsellen er bygget.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, forutsigbar fremkommelighet, tilrettelegge for næringstransport, trafikksikkerhet

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 415
Fase Planlegging
Kommune Åmli
ÅDT 1000, 11% tungtransport
Til toppen