Fv 415 Fiane - Simonstad

Prosjektet skal utbedre krevende partier på strekningen, for å bedre trafikksikkerheten, samt fremkommeligheten for tyngre kjøretøy vinterstid

Fv 415 ved Storbrua i Nelaug, mot Selåsvatn Lasse Moen Sørensen   

Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å øke betydelig i følge med etablering av Biozinanlegg på Simonstad, og knyttet til videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.

Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 160 mill. kr.
Prosjektet kan splittes opp i to deler, som er anslått å koste om lag 127 mill. og 49 mill. dersom de bygges hver for seg.

Fylkeskommunen hadde allerede bevilget 25 mill. til tiltaket. Dette beløpet er økt med totalt 63,5 mill. kr i nytt Handlingsprogram for fylkesveg, så fremt NTP-tilskuddsordningen for forfall og næringsveger vedtas av Stortinget. På grunn av innretningen til ordningen kan midlene tidligst finansieres i 2023 og 2024. Prosjektet er klart til bygging, men forutsetter fremdeles en betydelig andel ekstern finansiering for å kunne gjennomføres som planlagt.

Det er sendt søknad til staten om i alt 102,4 mill. kr som delfinansiering av strekningen mellom Simonstad og Myrvang, men foreløpig har det ikke kommet positive signaler på søknaden. Midlene er nødvendig for å bygge prosjektet slik det nå er planlagt. Dersom det ikke gis statlig bevilgning kan alternative løsninger som dekker behovet for fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen vurderes.

Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte fortsette også etter at den planlagte vegen er bygget.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 415
Fase Planlegging
Kommune Åmli
ÅDT 1000, 11% tungtransport
Til toppen