Fv 42 Eiken feriesenter - Tveitosen, GS-veg

Det bygges 1900 meter ny gang- og sykkelveg, som binder sammen to eksisterende gang- og sykkelveger i Eiken i Hægebostad kommune.  

Klikk for stort bildeFv 42 Eiken feriesenter - Tveitosen Lasse Moen Sørensen  

Prosjektet forlenger eksisterende GS-veg fra skolen og sydover frem til Eiken feriesenter. Etablering av GS-veg vil dermed binde sammen store deler av bygda Eiken for myke trafikanter. GS-vegen kan bidra til økt fortetting og utvikling av bygda, slik at den styrkes som et senter i området.

Den planlagte GS-vegen er omtrent 1900 meter lang. Opprinnelige plan innebar flytting av fv.42 på en betydelig del av traseen. Dette gjorde prosjektet svært kostbart, og i samarbeid mellom fylket, Statens vegvesen og kommunen er det derfor arbeidet frem en løsning med lokale tilpasninger for å unngå en fordyrende omlegging av fylkesvegen på strekningen. Løsningene skal ikke gå ut over trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende som skal bruke anlegget.

Fv.42 gjennom Eiken er både lokalveg og skoleveg, og tiltaket vil derfor innebære en betydelig forbedring av muligheten til å ferdes trafikksikkert uten bil, slik at det også vil ha en positiv folkehelseeffekt.
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise og planlegges åpnet for trafikk sommeren 2021.

 

Veg Fv 42
Fase Byggefase
Kommune Hægebostad
Til toppen