Fv 450 Voilen-Lauåsen

Rassikring fv. 45 (450) - Offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 legges detaljregulering for Rassikring av fv. 45 (450) ut til høring og offentlig ettersyn.

Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune skal i samarbeid med Tokke og Valle kommuner lage en detaljreguleringsplan for deler av fv. 45 (450), og ber om innspill til arbeidet.

Vegen mellom Dalen og Valle er spesielt skredutsatt ved Lauvåsnuten, Voilen og Ullsteinskredene, hvor det ikke er sikringstiltak. Planens målsetting er tryggere ferdsel vinterstid, og bedre omkjøringsmulighet for rv.9. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en fangrøft til snøskred og iskjøving/ isras. Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoller for skred mellom
fjell og vegen.

Planområde

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å sørge for sikringstiltak på strekningen som gir tryggere ferdsel vinterstid. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en grøft til ismasser.

Klikk for stort bilde

Prosjektet omfatter også tiltak ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke kommune, og planbeskrivelse med vedlegg omtaler derfor også disse områdene. 

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan lastes ned nederst på denne siden, i tillegg til:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2606 Lillehammer, innen 31.08.20

Dokumenter

Til toppen