Fv 456 Hølleveien, delprosjekt 3

Området mellom Tangvall og Stauslandsveien er sterkt trafikkert, med et gang- og sykkelsystem som er smalt og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er vedtatt en reguleringsplan strekningen, som innebærer etablering av om lag 400 meter ny gang- og sykkelveg, forbedrer eksisterende gang- og sykkelløsninger, etablerer ny adkomst til noen boliger, samt rydder opp i diverse kryss, utkjørsler og krysningspunkt.

Fv.456 GS Hølleveien, undergang - Klikk for stort bildeFv.456 GS Hølleveien, delprosjekt 3 Lasse Moen Sørensen  

Delprosjekt tre innebærer bygging av ny undergang under fv.456, samt rundkjøring mot Linnegrøvan industriområde og en del øvrig utbedring i området. Utviklingen av Linnegrøvan begrenset av rekkefølgekrav for bygging av midlertidig rundkjøring. I stedet for å bygge en midlertidig løsning vil midlene fra industriområdet kunne brukes til delfinansiering av det regulerte prosjektet. Ved å prioritere midler til delprosjekt tre kan tiltaket søkes gjennomført som et større prosjekt dersom dette er hensiktsmessig. Ved å prioritere dette vil man få en gjennomgående god standard for myke trafikanter på strekningen.

Kartreferanse til prosjektet

Veg Fv 456
Fase Planlegging
Kommune Kristiansand
ÅDT 10.500, 7% tungtransport
Til toppen