Fv 456 Hølleveien, GS-veg, fase 4 og 5

Det skal etableres bedre tilrettelegging for myke trafikanter langs Hølleveien og ryddes opp i en rekke kryss og avkjørsler mellom Rådhusveien og Stauslandsveien.

Foto av fv 456 Hølleveien og busstoppet ved Nygård skole - Klikk for stort bildeFv 456 GS Hølleveien delprosjekt 4 og 5 Lasse Moen Sørensen    

Området er sterkt trafikkert og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
En rekke private avkjørsler bidrar i tillegg til et uoversiktlig trafikkbilde og dårlig trafikksikkerhet.

Det er utarbeidet reguleringsplan for området som skal skape trafikksikre løsninger for myke trafikanter, samt å sikre fremkommelighet for kjørende.

Tiltakene kan bygges i flere etapper og inkluderer blant annet gang- og sykkelveg på hele strekningen, ny undergang under Fv 456 for myke trafikanter, sanering av flere avkjørsler, og rundkjøring ved Linnegrøvan. Rundkjøringen er rekkefølgekrav til et boligområde i nærheten. Løsninger som er valgt skal gi området et sentrumspreg med gode bokvaliteter samtidig som det sikres fremkommelighet for trafikken.

Prosjektet er delt inn i totalt 6 delprosjekt, og i første omgang er det delprosjekt 4 og 5 rundt Nygård skole som er vedtatt finansiert og realisert. 

Strekningen er en viktig skoleveg og en oppgradering vil ha stor verdi for alle trafikantgrupper i området. Det ble arbeidet med fremdriftsplan for bygging av delprosjekt 4 og 5 i 2020, og det gjenstår noe arbeid før prosjektet kan sendes ut i markedet.

Kryssområdet nord i planområdet (delprosjekt 1) skal løses som del av utbyggingsplan for ny videregående skole på Tangvall.
Delprosjekt 3, bygging av ny undergang, samt tilrettelegge for å etablere rundkjøring mot Linnegrøvan, er vedtatt som nytt tiltak i Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024. 

Første byggetrinn

Om prosjektet

Kart over området. Det skal jobbes innenfor den røde stiplede linjen. Ombyggingen gjør det tryggere for skoleelever å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter. Beboere i området kan enkelt gå eller sykle til Tangvall. Separering av gående og syklende gir bedre fremkommelighet for syklister, og større trygghet for de gående.

Opprustingen av området bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende på følgende måte:

Bussholdeplassen ved Nygård skole er utformet med ensrettet innkjøring for buss og foreldre som vil slippe av skolebarn. All avstigning er derfor på samme side, og skolebarna slipper å krysse kjøreareal.

Ny samleveg bak Hølleveien vil være en trygg vei for gående og syklende til et nytt krysningspunkt i sør over Hølleveien mot Nygård skole.

Dette skal gjøres i Hølleveien:

  1. En del av gang-/sykkelvegen utvides til sykkelveg med fortau.
  2. Busslomme ved Nygård skole bygges om til en mer trafikksikker bussholdeplass
  3. Ny adkomstveg til husrekke langs vestside av Hølleveien. Denne blir også et tilbud til gående og syklende. Det skal også etableres et nytt krysningspunkt over fv. 456 ved Nygård skole, med gang-/sykkelforbindelse til den nye adkomstvegen. Dagens direkte avkjørsler ut i fv. 456 stenges.

I tillegg vil det bli arbeid med overvannsløsning, vann og avløp ifm ny adkomstveg, ny belysning, og enkelte omlegginger av kabler og ledninger I samarbeid med kommune og energiverk.

Framdrift:
Vi starter med grunnerverv i februar 2021. Kontrakt med entreprenør ble skrevet tidlig i 2022, og prosjektering for totalentreprise ble iverksatt etter dette. 

Finansiering

Finansiering av fase 4 og 5 håndteres med midler fra fylkeskommunens tiltakspakke for koronapandemien.

 

Kartreferanse til prosjektet

 

Veg Fv 456
Fase Planfase
Kommune Kristiansand
ÅDT 10.500, 7% tungtransport

 

 

Hølleveien med Nygård skole i bakgrunnen Anleggsdata AS   

Til toppen