Fv 456 Stokkeland bru

Erosjonssikring av eksisterende bru og tilrettelegging for fremtidig ny bru i Kristiansand kommune

Klikk for stort bildeFv 456 Stokkeland bru Lasse Moen Sørensen  

Fv 456 Stokkeland bru ligger i bygda Søgne og er en enfelts bru med krevende kurvatur, som bør skiftes ut. Ved prosjektering ble det oppdaget meget krevende grunnforhold som måtte erosjonssikres. Kostnaden til ny bru viste seg samtidig å bli betydelig høyere enn planlagt, slik at det foreløpig kun er erosjonssikringen (del 1) som er finansiert. 
Eksisterende bru er krevende å vedlikeholde, og vil bli skiftet ut så snart det er mulig å finansiere prosjektet.

Kommuneplanen viser ny trasé for Fv 456 Langenesveien. Ny bru med tilstøtende veg vil bli lagt i denne traséen.

Dagens bru er i dårlig stand. Denne planlegges å bli erstattet med ny bru oppstrøms eksisterende bru. Vegens linjeføring vil da bli bedret, og gjøre det enklere å ferdes her, særlig for større kjøretøy.  

I dag finnes det ikke tilbud til gående og syklende langs Langenesveien på den strekningen som nå er regulert. Reguleringsplanen har derfor tatt høyde for å regulere tilstrekkelig areal for at gang- og sykkelveg kan bygges på strekningen langs Langenesveien fra Stauslandsveien til bakketopp der eksisterende veg har gul midtstripe, når det er mulig å finne finansiering til dette.

   

Veg Fv 456
Fase Del 1, erosjonssikring, er ferdigstilt
Kommune Kristiansand 
Til toppen