Fv 456 Stokkeland bru

Erosjonssikring av eksisterende bru og tilrettelegging for fremtidig ny bru i Kristiansand kommune

Klikk for stort bildeFv 456 Stokkeland bru Lasse Moen Sørensen  

Fv 456 Stokkeland bru ligger i bygda Søgne og er en enfelts bru med krevende kurvatur, som er vedtatt skiftet ut. Ved prosjektering ble det oppdaget meget krevende grunnforhold som måtte erosjonssikres. Kostnaden til ny bru viste seg samtidig å bli betydelig høyere enn planlagt, slik at det foreløpig kun er erosjonssikringen som er finansiert. 
Eksisterende bru er krevende å vedlikeholde, og vil bli skiftet ut så snart det er mulig å finansiere prosjektet.

Kommuneplanen viser ny trasé for Langenesveien. I denne traséen vil ny bru med tilstøtende veg bli lagt.

Ny gang- og sykkelveg

I dag finnes det ikke tilbud til gående og syklende langs Langenesveien på den strekningen som nå er tenkt regulert. Derfor legges det opp til å regulere tilstrekkelig areal slik at ny gang- og sykkelveg kan bygges. Det gjelder strekningen langs Langenesveien fra Stauslandsveien til bakketopp der eksisterende veg har gul midtstripe.

 

Ny bru

Dagens bru er i dårlig stand. Denne planlegges å bli erstattet med ny bru lenger oppstrøms. Vegens linjeføring vil bli bedret med en slik flytting. En utfordring i planarbeidet kan være valget mellom ei bru som ligger lavt i terrenget og treffer gamle Langenesvei/Årosvei i samme høyde og ei bru som ligger så høyt at gamle Langenesvei/Årosvei kan krysse under ny bru.

  

Veg Fv 456
Fase Del 1 under bygging
Kommune Kristiansand (Søgne)
Til toppen