Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) skal:

- ivareta en overordnet transport- og arealplanlegging i regionen og

- forvalte midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem, med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken.

Samarbeidet har et eget administrativt sekretariat, et administrativ fagråd og et politisk utvalg; Areal- og transportplanutvalget (ATP-utvalget). 

   

 

ATP-sekretariatet
ATP-sekretariatet er delt mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.
Kontaktpersoner i Kristiansand kommune ser du i tabellen under, mens kontaktpersoner i fylkeskommunen står oppgitt nederst på siden. 
ATP-sekretariatets kontaktpersoner i Kristiansand kommune:
Jan Erik Lindjord Katrine Valderhaug Jore Aenne Ramm
E-post jan.erik.lindjord@kristiansand.kommune.no E-post katrine.s.valderhaug.jore@kristiansand.kommune.no E-post aenne.ramm@kristiansand.kommune.no
Telefon 93438767 Telefon 93805235 Telefon 45837091
 Kontaktpersoner i Agder fylkeskommune ser du under:
Til toppen