Areal- og transportsplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

I desember 2023 vedtok Fylkestinget at det interkommunale politiske rådet, ATP-samarbeidet i kristiansandsregionen, skal avvikles og at styringsgruppen for Byvekstavtalen i kristiansandsregionen gis forvaltningsansvaret for de resterende belønningsmidlene som er igjen etter avviklingen av ATP-samarbeidet i kristiansandsregionen (sak 44/23).

Lenke til sak 44/23 Nedleggelse av ATP-samarbeidet i kristiansandsregionen. 

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) har ivaretatt overordnet transport- og arealplanlegging i regionen og forvaltet midler for å få et effektivt og miljøvennlig transportsystem, med et sterkt fokus på målet om nullvekst i personbiltrafikken. Under finner du mer informasjon. 

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen