Høring av bompengepakke - Byvekstavtalen i Kristiansandsregionen

Agder fylkeskommune har sendt ut et forslag til bompengepakke for en kommende byvekstavtale i Kristiansandsregionen våren 2021. 

De fem kommunene som inngår i Kristiansandsregionen er Birkenes, Iveland, Lilliesand, Kristiansand og Vennesla kommune, har mottatt høringsforslaget, men høringen er åpen for alle. 

Her ligger dokumentene som er sendt ut. Høringsfristen er 30. juni 2021.

Dokumenter som er sendt ut på høring

Høringsbrev (DOCX, 3 MB)

Vedlegg 1 - Faglig grunnlag - Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 (PDF, 753 kB)

Vedlegg 2 - Prosjektportefølje (DOCX, 31 kB)

Vedlegg 3 - Plassering av nye bomstasjoner (DOCX, 5 MB)

Vedlegg 4 - Kollektivkonsept 2030. Kollektivstrategi til Byvekstavtale for Kristiansandsregionen (PDF, 3 MB)

Hvor skal du sende høringsinnspillet?

Send høringsinnspillet til Agder fylkeskommune på denne adressen: 

Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

postmottak@agderfk.no 

Hva er det som ligger ute til høring?

En ny bompengeordning for en kommende byvekstavtale er et av virkemidlene for å nå nullvekstmålet og er samtidig en viktig del av finansieringen av de tiltakene som er foreslått.

Denne høringen gjelder sak om bompengefinansiering i forbindelse med en byvekstavtale. Det er fylkestinget i Agder og Kristiansand bystyre som fatter det formelle regionalpolitiske vedtaket, før saken sendes til Vegdirektoratet for videre behandling frem mot et vedtak i Stortinget.  

Hvorfor er en byvekstavtale viktig for Kristiansandsregionen

Bakgrunnen for byvekstavtalene er dels en erkjennelse av at man i de store byene og tettstedene ikke lenger kan bygge seg ut av trafikkutfordringene, og dels de internasjonale klimaforpliktelsene som Norge er en del av.

Byene og tettstedene må i større grad utvikles for kollektive transportløsninger, sykkel og gange, og i mindre grad utvikles på privatbilens premisser.

Klarer man å unngå vekst i biltrafikken vil sentrumsområdene kunne utvikles til områder med bedre forhold for gående og syklende, økt trivsel, mindre lokal forurensning og lavere klimagassutslipp. Dette vil gi en bedre bokvalitet i byer og tettsteder, samtidig som man kan få mer levende byer hvor folk bor og trives.   

En byvekstavtale vil inneholde både rettigheter og forpliktelser. Avtalen skal fremforhandles mellom regionen og staten. Finansieringen av tiltakene blir et spleiselag.

Bakgrunnsinformasjon og tidligere bompengepakker

Kristiansandsregionen har tidligere hatt en bompengepakke (Samferdselspakke 1). Det viktigste tiltaket i denne pakken var vegprosjektet fra Hannevika til Lumberkrysset. I tillegg til dette vegprosjektet er det også gjennomført flere mindre tiltak som er finansiert med bompenger og belønningsmidler. Belønningsavtalen er på mange måter en forgjenger til en byvekstavtale, med samme målsetting (nullvekst). Regionen har fått betydelige midler gjennom belønningsavtalen. Disse har gått til tiltak for syklende og gående samt midler til kollektiv drift for å bedre frekvens og tilbud. Dagens standard på kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen ville neppe vært mulig uten belønningsavtalene.

En ny bompengepakke skal finansiere tiltakene i porteføljeforslaget innenfor veg, kollektiv, sykkel og gange. Belønningsordningen vil opphøre ved en ny byvekstavtale, og inngå som en del av byvekstavtalen.  

Den politiske saken om bompengefinansiering av en fremtidig byvekstavtale stanset opp sommeren 2018, etter at saken hadde vært ute på høring til kommuner, næringsliv og andre berørte. Det var den gang en uklar situasjon rundt bompenger generelt og et eventuelt statlig bidrag til byvekstavtalen spesielt.

Til toppen