Ordning for tidligere Aust-Agder fylke

Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Aust-Agder

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Finner du ikke svaret på det du lurer på her kan du kontakte kommunen du bor i. 

Gjeldende TT-ordninger

Fylkestinget vedtok i sak 24/21 Tilrettelagt transport (TT) i Agder, å opprettholde dagens to ordninger inntil hele Agder kommer inn i den nasjonale ordningen. Det ble også vedtatt av Fylkestinget at ved avslag på søknad om å komme inn i den nasjonale TT-ordningen, skal det være en ny politisk behandling av TT-ordningen på Agder. Agder har nå fått avslag på å innlemme brukere fra tidligere Vest-Agder inn i den nasjonale ordningen. Agder fylkeskommune ble innvilget søknad om midler til dagens brukergruppe 5 i Aust-Agder-ordningen. Det innebærer at dagens brukere tilhørende Aust-Agder-ordningen beholder sitt tilbud.

Fylkestinget vedtok i sak 9/22 å videreføre gjeldende TT-ordninger i de tidligere fylkene. Det innebærer at Agder fylkeskommune viderefører dagens to ordninger for henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder. Agder fylkeskommune vil sende en ny søknad om å innlemme hele Agder i utvidet nasjonal TT-ordning, dersom regjeringen og stortinget utvider den nasjonale ordningen, og tilfører TT-ordningen flere midler.

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadskjema for TT-kort for brukere i Aust-Agder

Retningslinjer for brukere i Aust-Agder

Legeerklæringsskjema for brukere i Aust-Agder

Spørsmål og mer informasjon

Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du kontakte bostedskommunen din.

Ønsker du mer informasjon om TT-ordning?

Lenke til side om ny TT-ordning i Agder (intern lenke)

Informasjon om ordningen i Vest-Agder (gjeldende inntil videre)

Informasjon om ordningen som gjelder for tidligere Vest-Agder finner du på denne siden (lenke). 

Til toppen