TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. 

De eksisterende TT-ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker videreføres uendret fram til ny felles TT-ordning blir innført. Arbeidet med ny felles TT-ordning for Agder vil starte i 2020.

Justering i klippereglene som følge av sammenslåtte kommuner:

Vest-Agder fylkesting har vedtatt at gammel kommuneinndeling gjelder for de kommunene som har slått seg sammen.

Dette gjelder:

  • Kristiansand kommune: Tidligere Kristiansand, Songdalen, Søgne kommuner
  • Lindesnes kommune: Tidligere Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner
  • Lyngdal kommune: Tidligere Lyngdal og Audnedal kommuner

Det betyr at klippereglene for hvor mange klipp som belastes TT-kortet ditt for turer innen egen kommune gjelder innenfor de gamle kommunegrensene.

Tilrettelegging av kollektivtilbudet og bestillingsruter

Det er et overordnet mål at så mange som mulig skal kunne benytte det ordinære kollektivtilbudet. Fylkeskommunen benytter store ressurser for å tilrettelegge kollektivtilbudet for flest mulig, med tilrettelagte busser og holdeplasser, eller bestillingsruter.

Mer informasjon om tilrettelagte ruter og bestillingsruter kan du få ved å ringe ruteopplysningen 177 eller se hjemmesidene til Agder Kollektivtrafikk AS.

Agder Kollektivtrafikk

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem. Fylkeskommunen har lagt om TT-tjenesten med sikte på i større grad å prioritere de med tyngre funksjonsnedsettelser i sitt tilbud. I områder med tilrettelagte rutetilbud er reglene for brukergodkjenning blitt strengere. Godkjente brukere som får, eller flytter til områder med tilrettelagt rutetilbud kan få redusert TT-tilbudet sitt. Aktuelle brukere vil bli varslet om endringer i tilbudet.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

Tidspunkt for opptak av nye brukere

I TT-ordningen for tidligere Vest-Agder tas det inn nye brukere 4 ganger pr. år:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

Det er ingen fastsatt søknadsfrist, men kommunene må sende inn endringer senest én måned før disse datoene, dvs. 1. desember, 1. mars, 1. juni og 1. september.

Nærmere om transporttjenesten for funksjonshemmede (Vest-Agder)

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette:

Vi ber deg lese dette:

Til toppen