Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Agder, jf. veitrafikkloven § 40a. Hovedutvalg for samferdsel har det overordnede ansvaret for trafikksikkerhet i Agder.

Det er etablert et Trafikksikkerhetsforum med fire politiske representanter valgt av fylkestinget, som skal gi råd i trafikksikkerhetsspørsmål. Trafikksikkerhetsforum ble konstituert 18. mars 2020, og er et faglig forum som skal ta initiativ og gi faglige råd om trafikksikkerhet. I tillegg til de politiske representantene er følgende aktører representert: Trygg Trafikk, Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet, Statens vegvesen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Agder, Fylkeskommunens administrasjon, Nullvisjonen Agder, Trafoen.

Trafikksikkerhetsarbeid i samsvar med visjonen om null drepte og hardt skadde innebærer å prioritere tiltak som kan redusere de mest alvorlige ulykkene. Trafikksikkerhetsarbeidet i Agder legger vekt på allmennforebyggende tiltak, men også systematisk satsing mot risikogrupper.

Agder fylkeskommune satser mye på forebyggende arbeid for å øke trafikksikkerheten i regionen vår. Du kan lese mer om dette arbeidet i Agder fylkeskommunes planer for trafikksikkerhet.

Strategi for trafikksikkerhet i Agder 2018-2020

 

Til toppen