Felles TT-ordning i Agder

Fylkestinget vedtok i sak 24/21 Tilrettelagt transport (TT) i Agder, å opprettholde dagens to ordninger inntil hele Agder kommer inn i den nasjonale ordningen.

Det ble også vedtatt av Fylkestinget at ved avslag på søknad om å komme inn i den nasjonale TT-ordningen, skal det være en ny politisk behandling av TT-ordningen på Agder. Agder har nå fått avslag på å innlemme brukere fra tidligere Vest-Agder inn i den nasjonale ordningen. Agder fylkeskommune ble innvilget søknad om midler til dagens brukergruppe 5 i Aust-Agder-ordningen. Det innebærer at dagens brukere tilhørende Aust-Agder-ordningen beholder sitt tilbud.

Fylkestinget vedtok i sak 9/22 å videreføre gjeldende TT-ordninger i de tidligere fylkene. Det innebærer at Agder fylkeskommune viderefører dagens to ordninger for henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder. Agder fylkeskommune vil sende en ny søknad om å innlemme hele Agder i utvidet nasjonal TT-ordning, dersom regjeringen og stortinget utvider den nasjonale ordningen, og tilfører TT-ordningen flere midler.

Hva er TT-ordningen?

TT står for tilrettelagt transport. TT-ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige (rutegående kollektivtilbud) transporttilbudet der de bor. TT-ordningen skal være et supplerende transporttilbud som gir personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

Arbeidet med felles TT-ordning i Agder

Oppstart av arbeidet med felles TT-ordning i Agder og utnevnelse av representanter til et drøftingsråd skjedde i februar 2020.

Møtedokumenter og protokoll fra behandlingen i Hovedutvalg for samferdsel 12. februar 2020

Drøftingsrådet har bestått av oppnevnte brukerrepresentanter, administrasjonen i fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk AS.

Våren 2021 lå et faglig grunnlag for ny TT-ordning ute til høring. Fristen for å sende inn innspill var 1. mai 2021.

Den politiske saken om ny TT-ordning ble behandlet 25. oktober 2021, da fylkestinget fattet vedtak om ny TT-ordning.

Se saksfremlegget, det nye reglementet på denne siden (lenke til politisk møtekalender).

Protokollen med endelig vedtak lyder:

  1. Fylkestinget vedtar forslaget til ny TT-ordning og nytt reglement for tilrettelagt transport i Agder og legger til grunn at Agder kommer inn under den nasjonale TT-ordningen. Ved avslag på søknad om å komme inn i den nasjonale TT-ordningen blir det ny politisk behandling av TT-ordningen på Agder.
  2. Fylkestinget vedtar et grunnbeløp på 2 500 kroner per halvår. Egenandelen fastsettes til 45 kroner og 30 kroner for personer under 30 år per tur.
  3. Administrasjonen anmodes om å iverksette den nye ordningen så snart de administrative systemene er på plass. Reglementet gis gyldighet fra denne datoen.
  4. Dagens ordning opprettholdes til Agder kommer inn i den nasjonale ordningen.
  5. Fylkesutvalget ber om en evaluering av TT-ordningen innen utgangen av 2022 om hvordan ny ordning fungerer i Agder. Det skal spesielt pekes på hvorvidt grunnbeløpet ivaretar behovet til brukerne, og om det bør justeres opp. I evalueringen skal brukerperspektivet ivaretas.

Lenker til dagens to ordninger

Ser du etter informasjon om dagens to ordninger kan du følge lenkene under for å finne søknadsskjemaer med mer. 

TT-ordning for tidligere Vest-Agder

TT ordning for tidligere Aust-Agder