Informasjonen på denne siden gjelder kun for de som bor i tidligere Aust-Agder

Bor du i Vest-Agder gå hit

TT-ordning for tidligere Vest-Agder fylke

Ordning for tidligere Aust-Agder fylke

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende. 

Informasjon om ny drosjeavtale for TT i gamle Aust-Agder

Agder fylkeskommune og AKT har inngått en ny avtale om persontransport som gjelder for 7 kommuner i tidligere Aust-Agder (Arendal, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Vegårshei).

Avtalen gjelder fra 1. august 2022 og til 30. juni 2023, med mulighet for 1 års opsjon.

Viktig: Det er viktig at du oppgir ved bestilling at det er en TT-tur og at du skal betale med TT-kort. Det er viktig for at turen skal bli registrert som en TT-tur og slik at sjåføren benytter riktig takst i taksameteret.

Ekstratilskudd til TT-brukere i Aust-Agder som kompensasjon for økte drosjepriser

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. For å sikre at TT-brukerne i de berørte områdene fortsatt skal kunne delta i samfunnet og opprettholde mest mulig av transporttilbudet, har det vært nødvendig å se på de økonomiske rammene og tilskudd til de ulike brukergruppene.

Agder fylkeskommune har besluttet å tildele et ekstratilskudd til alle TT-brukerne i Aust-Agder-ordningen for å kompensere for økte drosjepriser. Ekstratilskuddet blir utbetalt så snart som mulig og vil gjelde frem til nytt tilskudd blir utbetalt 1. januar.

Ekstratilskuddets størrelse vil være likt de halvårlige tilskuddssatsene for de ulike brukergruppene. Brukergruppe 5 er del av et prøveprosjekt som er finansiert med statlige midler. Agder fylkeskommune får ikke økte statlige ressurser for 2022, men vil legge økte kostnader inn i neste års søknad for 2023. I påvente av økte statlige ressurser til prøveordningen, vil fylkeskommunen øke den fylkeskommunale andelen tilsvarende det som vil bli gjort for de andre brukergruppene. For høsten 2022 må det derfor regnes med at tilskuddssatsene ikke vil dekke samme reisevolum som tidligere for denne gruppen.

Agder fylkeskommune utbetaler følgende ekstratilskudd for andre halvår 2022:

Ekstratilskudd til TT.brukere første halvår 2023:
Brukergruppe Ekstratilskudd
Brukergruppe 1 1 890 kroner
Brukergruppe 2 3 780 kroner
Brukergruppe 3 5 670 kroner
Brukergruppe 4 5 670 kroner
Brukergruppe 5 1 500 kroner

Ekstratilskudd første halvår 2023 tildeles brukere i kommuner som er omfattet av drosjeanbudet. 
Det vil bli utbetalt ekstratilskudd for første halvår 2023. Dette vil bli tildelt på samme tidspunkt som det opprinnelige tilskuddet – 1. januar 2023.

Gjeldende TT-ordninger

Fylkestinget vedtok i sak 24/21 Tilrettelagt transport (TT) i Agder, å opprettholde dagens to ordninger inntil hele Agder kommer inn i den nasjonale ordningen. Det ble også vedtatt av Fylkestinget at ved avslag på søknad om å komme inn i den nasjonale TT-ordningen, skal det være en ny politisk behandling av TT-ordningen på Agder. Agder har nå fått avslag på å innlemme brukere fra tidligere Vest-Agder inn i den nasjonale ordningen. Agder fylkeskommune ble innvilget søknad om midler til dagens brukergruppe 5 i Aust-Agder-ordningen. Det innebærer at dagens brukere tilhørende Aust-Agder-ordningen beholder sitt tilbud.

Fylkestinget vedtok i sak 9/22 å videreføre gjeldende TT-ordninger i de tidligere fylkene. Det innebærer at Agder fylkeskommune viderefører dagens to ordninger for henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder. Agder fylkeskommune vil sende en ny søknad om å innlemme hele Agder i utvidet nasjonal TT-ordning, dersom regjeringen og stortinget utvider den nasjonale ordningen, og tilfører TT-ordningen flere midler.

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadskjema for TT-kort for brukere i Aust-Agder

Søknadsskjema med legeerklæringsskjema for TT brukere i tidligere Aust-Agder fylkeskommune fås ved henvendelse til sin hjemstedskommune.

Ønsker du mer informasjon om TT-ordning?

Har du spørsmål eller ønske om mer informasjon kan du kontakte bostedskommunen din.

Felles TT-ordning i Agder

Hvordan bestiller jeg en TT-tur i Aust-Agder? - Retningslinjer for brukere

Til toppen