Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonale nettressurser - velg forbokstav på nettressursen: 

Lisensbaserte nettressurser for Agder fylkeskommune

Felles nasjonale nettressurser A-C

Adobe Help Center | https://helpx.adobe.com
Amnesty International Norge | https://www.amnesty.no
Artsdatabanken | https://www.artsdatabanken.no/
Axios | https://www.axios.com
Baakoeh – sørsamisk ordbok | https://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR – operativt regelverk | https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk | https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | https://www.bufdir.no/
Bernt Aardal – valg og valgforskning i Norge | https://aardal.info
Bioteknologirådet | https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka | https://ordbokene.no 
British Parliament | https://www.parliament.uk 
Brønnøysundregistrene | https://www.brreg.no/
CIA World Factbook | https://cia.gov/the-world-factbook/countries/
Civita | https://civita.no
Crisis Group | https://www.crisisgroup.org

Felles nasjonale nettressurser D-H

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) | https://www.dfo.no
Distriktssenteret | https://www.distriktssenteret.no
DNT – Den Norske Turistforening | https://www.dnt.no
Duden Wörterbuch – tysk ordbok | https://www.duden.de/
Encyclopedia Britannica | https://www.britannica.com
EU | https://european-union.europa.eu/
Faktisk.no – faktasjekk av norske nyheter | https://www.faktisk.no
FEK – De nasjonale forskningsetiske komiteene | https://www.forskningsetikk.no/    
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen | https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet | https://www.fn.no/
Folk og forsvar | https://folkogforsvar.no/
Folkehelseinstituttet | https://fhi.no/
Forskning.no | https://forskning.no/
Forsvarets forskningsinstitutt | https://www.ffi.no
Freedom House | https://freedomhouse.org
Geogebra | https://geogebra.org
Helfo | https://www.helfo.no/
Helsedirektoratet | https://www.helsedirektoratet.no/
Human-etisk forbund | https://www.human.no

Felles nasjonale nettressurser I-M

ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer | https://finnkode.ehelse.no/
Idunn | https://www.idunn.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok | https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization | https://imo.org/
Innovasjon Norge | https://www.innovasjonnorge.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) | https://www.imdi.no
Islex – islandsk ordbok | https://islex.arnastofnun.is/
Jotun | https://www.jotun.com/no/decorative/datasheets
Kildekompasset | https://kildekompasset.no/
KS | https://www.ks.no
Kuvsje – sørsamiske læringsstier | https://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet | https://www.landbruksdirektoratet.no/
Lavinia | https://lavinia.no
Lavinia Wiki | https://wiki.lavinia.no
Le Robert – fransk ordbok | https://dictionnaire.lerobert.com/
Leseverktøy | https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
LEXIN – ordbok for flere språk | https://lexin.oslomet.no/
Lovdata | https://eksamen.lovdata.no/
Mattilsynet | https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening | https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet | https://medietilsynet.no/
Merriam Webster engelsk ordbok | https://www.merriam-webster.com
Miljødirektoratet | https://www.miljodirektoratet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 | https://www.minstemme.no/

Felles nasjonale nettressurser N

NAOB – Det norske akademis ordbok | https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket | https://www.nb.no/
Nasjonale Turistveger | https://www.nasjonaleturistveger.no
NATO | https://nato.int
NDLA | https://ndla.no/
NGU – Norges geologiske undersøkelse | https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk | https://nhi.no/
NHO Reiseliv | https://www.nhoreiseliv.no
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi | https://www.nibio.no/
Nobelprisen | https://www.nobelpeaceprize.org/
Nobels fredssenter | https://www.nobelpeacecenter.org
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser | https://www.noklus.no/
Norgeshistorie | https://norgeshistorie.no/
Norges Bank | https://www.norges-bank.no/
Norges institusjon for menneskerettigheter | https://nhri.no
Norges Lastebileierforbund – ordliste | https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norges Nasjonalparker | https://www.norgesnasjonalparker.no
Norsk Biografisk Leksikon | https://nbl.snl.no
Norsk Institutt for naturforskning | https://www.nina.no
Norsk Presseforbund | https://presse.no/
Norsksidene | https://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt | https://www.nupi.no/
NRK Skole – Musikkparken | https://www.nrk.no/skole/musikkparken/
NUPI skoleversjon | https://www.nupi.no/skole
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat | https://www.nve.no/
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)    https://www.nho.no

Felles nasjonale nettressurser O-R

Office of National Statistics UK | https://www.ons.gov.uk
Olympiatoppen | https://www.olympiatoppen.no/
Peace Research Institute Oslo | https://www.prio.org
Pew Research Center | https://www.pewresearch.org/
Power Thesaurus – engelsk ordbok | https://www.powerthesaurus.org/
Proff | https://www.proff.no/
PST – Politiets sikkerhetstjeneste | https://pst.no
Psykologtidsskriftet | https://psykologtidsskriftet.no/
Purdue Owl | https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citations/
Real Academia Española – spansk ordbok | https://dle.rae.es/
Redd Barna | https://www.reddbarna.no
Redd Barna Ungdom | https://www.press.no
Regjeringen | https://www.regjeringen.no/
Reiseliv | https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata | https://rovdata.no/
Rådet for psykisk helse | https://psykiskhelse.no/

Felles nasjonale nettressurser S-T

Samfunnsforskning | https://www.samfunnsforskning.no
Sanakirja – finsk ordbok | https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok | https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet | https://www.sdir.no/
Skriveverktøy | https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Språkrådet | https://www.sprakradet.no/
Statens vegvesen – yrkestransport | https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå | https://www.ssb.no/
Statsforvalteren | https://www.statsforvalteren.no
Store norske leksikon | https://snl.no/
Stortinget | https://www.stortinget.no/
Søk og skriv | https://sokogskriv.no/
Tangorin – japansk ordbok | https://tangorin.com/
Tegnordboka | https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Trinket – programmeringsverktøy | https://trinket.io/

Felles nasjonale nettressurser U-Ø

UiO forskningsarkiv | https://www.duo.uio.no
UN | https://www.un.org/en
UNESCO World Heritage Centre | https://whc.unesco.org
UNICEF Norge | https://www.unicef.no
Uppsala universitet – internasjonale konflikter | https://ucdp.uu.se/
US Census | https://census.gov
US Congress | https://congress.gov
US Supreme Court | https://www.supremecourt.gov
Utdanningsdirektoratet | https://www.udir.no/
Valgdirektoratet | https://www.valg.no
V-dem | https://v-dem.net
Verbix – verbbøyning for flere språk | https://verbix.com/
Verdens naturfond (WWF) | https://www.wwf.no
VigoIKS Eksamen | https://www.vigoiks.no/eksamen
Visit Norway (norsk) | https://www.visitnorway.no
Visit Norway (engelsk) | https://www.visitnorway.com
Viten – Naturfagsenteret | https://www.viten.no/
Vox Publica | https://voxpublica.no/
W3Schools – webutvikling | https://www.w3schools.com/
White House | https://whitehouse.gov
Wilhelmsen chemicals | https://www.wilhelmsenchemicals.no/ 
WordReference – ordbok for flere språk | https://www.wordreference.com/
YouGov | https://yougov.co.uk
Østlandsforskning | https://www.ostforsk.no

Lisensbaserte nettressurser Agder fylkeskommune

Lisensbaserte nettressurser Agder fylkeskommune
Nettressurs URL
Aqua 2, Gyldendal mml.gyldendal.no
A Univers https://aunivers.no/
Biologi - Cappelens læreverk BIOS (siden er treg) http://bios.cappelendamm.no/
Biologi - Gyldendals læreverk Bi http://podium.gyldendal.no/bi
BrettBoka brettboka.no
Cappelen Damm cappelendamm.no
Clarify https://www.clarifylanguage.com
Engelsk - Cappelen Damms  http://access.cappelendamm.no/
Engelsk - Gyldendal http://mml.gyldendal.no/
Engelsk - Samlaget  http://stunt.samlaget.no/
Fransk 2, Enchante (Siden er treg) http://enchante.cappelendamm.no/
Fransk for studieforberedende, Contours (siden er treg) http://web2.gyldendal.no/contours/contoursNew.htm
Gyldendals digitale læremidler  www.gyldendal.no
Kikora www.kikora.no
Kjemi - Kjemien stemmer, Cappelen Damm http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/
LingDys lingit.no
LingRight lingit.no
Lokus www.lokus.no
Norsk - Intertekst Portfolio  http://intertekst.portfolio.no/
Ordnett ordnett.no
Retriever www.retriever.no
Rettslære - Dalefags læreverk  http://www.dalefag.no/
Skolelydbok Statped statped.no/skolelydbok
Smartbok www.smartbok.no
Spansk - Vidas  http://www.vidas.cdu.no/
Textpilot lingit.no
Tysk fordypning  - Deutsch drei digital  http://deutschdreidigital.cappelendamm.no/
Unibok https://www.unibok.no/
Uninett uninett.no
Økonomistyring - Digitale læreverk fra Dalefag  http://www.dalefag.no/bm/boker/naringslivsokonomi/okonomistyring
Økonomistyring, Portfolio http://okonomistyring.portfolio.no/
Markedsføring og ledelse, Cappelens læreverk http://www.visjon2.cappelendamm.no/
Samfunnsøkonomi, Cappelens læreverk https://pareto.cappelendamm.no/
Politikk og makt, lærebok (2008) http://politikkogmakt-versjon1.cappelendamm.no/
Politikk og makt, lærebok (2012) http://politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no/
Politikk og makt, lærebok (2012) http://politikkogmakt-versjon2.cappelendamm.no/
Fagbokforlaget https://eportal.fagbokforlaget.no
Fagbokforlaget https://login.fagbokforlaget.no
Fagbokforlaget https://okonomiportal.fagbokforlaget.no
Fagbokforlaget https://reader.dbok.no