Realkompetansevurdering

Voksne kan få vurdert sin realkompetanse. For voksne med rett til videregående opplæring, er vurderingen gratis.

Realkompetanse kan oppsummeres som alt den voksne kan innenfor det aktuelle fagområdet, uavhengig av om det er dokumentert eller ikke. En realkompetansevurdering vil derfor fange opp både kompetanse du har fått gjennom opplæring, og kompetanse du har tilegnet deg gjennom praksis og erfaring.

Den enkeltes kompetanse vurderes i forhold til kompetansemål i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderingen skal vise om realkompetansen er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom videregående opplæring. Likeverdig kompetanse skal godkjennes og kan føre til avkorting i opplæringa.

Du søker om realkompetansevurdering via www.vigo.no under valget "Søknad for voksne/ realkompetanse".

Til toppen