Informasjon for skoleledere og lærere

Her er samlet informasjon for klage på standpunktkarakter i fag, orden og atferd, samt klage på formelle feil ved muntlig og annen ikke-skriftlig eksamen.

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren eller melding om IV i faget, burde ha gjort seg kjent med karakteren eller den dagen eleven har fått begrunnelsen. Eleven bør alltid kreve begrunnelse for karakteren før det klages. Ved hurtigklagesensur kan klagefristen være kortere. Klagesaker behandles i Klagenemnda for vurdering i august/september. Hurtigklagesaksbehandling for avgangselever er i slutten av juni. 

Dersom det foreligger særlige grunner for at klagefristen ikke er overholdt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 31, kan rektor likevel velge å behandle klagen selv om fristen på 10 dager er utløpt. Rektor må da gi en begrunnelse for hvorfor klagen behandles.

Skolen sender klagen videre til Klagenemnda for vurdering. Sammen med klagen skal skolen legge ved grundig dokumentasjon på vurderingen, se under. Klager skal ha kopi av oversendelsen.  

Redegjørelse: lærer/kontaktlærer/sensor/eksaminator (pålogging via IDporten)

Klagenemnda for vurdering

Klagenemnda for vurdering har tre medlemmer, og består av en representant for skolelederne, en jurist og en ansatt ved avdeling for opplæring og karrierveiledning. 

Til toppen