Fagfornyelsen- LK20

De nye læreplanene for opplæring i bedrift blir gjeldende fra høsten 2022, med unntak av noen særløpsfag som startet høsten 2021.

I tillegg er det kommet en ny overordnet del som skal være tydelig inkludert i opplæring i bedrift og vurdering av fag,- og svenneprøve. Den sier blant annet at «skole og lærebedrift er likeverdige læringsarenaer».  Overordnet del inneholder også Opplæringslovens formålsparagraf beskriver skole og lærebedrift og elever og lærlinger på en samlende og forpliktende måte (Opplæringslova §1-1)

I den nye tilbudsstrukturen kommer det nye lærefag og noen lærefag har fått nye navn.

Ny tilbudsstruktur - yrkesfaglige utdanningsprogram

Utdanningsdirektoratet har laget en digital kompetansepakke. Den er åpen for alle og treffer instruktører og faglige ledere i lærebedrifter og prøvenemnder. I tillegg kan alle som jobber med yrkesopplæring gjennomgå kurspakka.