Midler til kompetanseutvikling innen yrkesfagene

Prøvenemnder, programfaglærere, faglige ledere og instruktører kan søke midler for å styrke deres pedagogiske kompetanse.

Søk om midler

Offentlige videregående skoler i Agder må benytte dette skjema under:

Søk om kompetansemidler

Om lokal kompetanseheving innen yrkesfagene

Agder fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene, også kalt dekomp-y. Målet for ordningen er å styrke den pedagogiske kompetansen hos prøvenemnder, programfaglærere, faglige ledere og instruktører for å nå vårt overordnede mål om gjennomføring, styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, og styrke lokale tilbydere av kompetanse innen fag- og yrkesopplæring.

Det er laget en plan for bruken av midlene til kompetanseutvikling innen yrkesfagene som kan leses i sin helhet i dokumentet som ligger over. Dersom du ønsker å søke midler er det viktigste kapittelet gjengitt i teksten under. Søknadsfristene for å søke er 1. mars og 1. september.

Hvordan søker du midler

Søknadene skal sendes inn via skjemaet øverst på denne nettsiden. Fristen for å søke er 1. mars og 1. september

Søknadene skal inneholde en tidsplan for gjennomføring, budsjett, målgruppe, og antall deltagere. I tillegg skal søknadene beskrive hvordan aktiviteten treffer satsingsområdene, og hvordan det gagner målgruppen. Søknader kan med fordel dekke både flere satsingsområder og flere målgrupper.

Søknader skal være signert av leder i virksomhetene som deltar i aktiviteten.

Etter søknadene er behandlet vil søker få et tilskuddsbrev med et løfte fra Agder fylkeskommune om at tilskuddet skal utbetales etter rapporten er ferdigbehandlet.

Satsingsområder for å styrke den pedagogiske kompetansen i Agder fylkeskommune

Midlene i dekomp-y ordningen skal brukes til å styrke den pedagogiske kompetansen innen fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune. Det er ni satsingsområder under paraplybegrepet «pedagogiske kompetanse». Alle disse handler om å møte elever og lærlinger. Satsingsområdene gjelder alle de tre målgruppene. Det skal begrunnes tydelig i søknadene hvorfor satsingsområdet er viktig for din målgruppe.

Målgruppene i Agder fylkeskommune for dekomp-y

Målgruppene til dekomp-y består av programfaglærere, prøvenemnder, og instruktører og faglige ledere. Det er disse tre målgruppene som skal gagne av aktiviteten det søkes midler til. Det er ikke lagt noen føringer på hvem som kan søke midler, så lenge en eller flere av disse gruppene får et godt tilbud om kompetanseheving innen en eller flere av satsingsområdene.

Midlene i dekomp-y har allikevel noen begrensninger. I hovedsak dekker dekomp-y utgifter til lokaler, enkel matservering og eksterne foredragsholdere. Fylkeskommunen dekker ikke studiepoenggivende kurs, lønn, lærebøker, utenlandsopphold, overnatting eller opplæring i dokumentasjonsverktøy. Denne listen er ikke uttømmende. Agder fylkeskommune foretar en helhetlig vurdering for all tildeling.

Rapportering av fullførte prosjekter

Midlene det søkes om utbetales ikke før rapporteringen av prosjektet er kommet inn og behandlet.

Rapporteringen skal skje via et eget skjema, som ligger øverst på denne nettsiden.

Frist til å rapportere er 1. desember samme år. Det kan innrapporteres før fristen dersom det er ønskelig med tidligere utbetaling.

Rapporter på bruk av midler i 2022

 

Til toppen