Spesialundervisning for elever i friskoler

Friskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) er skoler som er godkjent etter friskoleloven. Elever i friskolene har samme rettigheter til særskilt språkopplæring og spesialundervisning som elever i offentlige skoler.

Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Agder, er det Agder fylkeskommune som fatter vedtak om slik opplæring.

Omfatter elever med ungdomsrett hjemmehørende i Agder fylkeskommune.

Bestemmelsene om spesialundervisning i opplæringsloven kapittel 5 gjelder også for elever i friskoler. Før skolen iverksetter eventuell spesialundervisning, har den plikt til å tilpasse opplæringen evnene og forutsetningene til den enkelte elev.


Saksgang når elev har behov for spesialundervisning, eventuelt også utvidet tid

  • Skolen henviser eleven til PP-tjenesten (PPT). Sammen med henvisningen skal det følge en pedagogisk rapport.
  • Skolen sender søknad til Agder fylkeskommune når sakkyndig vurdering er ferdig.
  • Sammen med søknaden sender skolen et samtykke fra eleven.

Samtykke til vedtak om spesialundervisning - friskoler (DOCX, 122 kB) 

  • Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og/eller utvidet tid, men dersom friskolen ønsker det kan fylkeskommunen delegere myndighet til å skrive enkeltvedtak om spesialundervisning. Det skrives da avtale om dette mellom den enkelte friskole og fylkeskommunen. Vedtak om utvidet tid kan bare gjøres av fylkeskommunen.
  • Friskolers kostnad til spesialundervisning følger Agder fylkeskommunes modell for økonomisk tildeling. Modellen finnes i følgende rutine:

Samarbeidsrutiner mellom friskoler og Inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune (PDF, 524 kB) 

  • Skolen lager en individuell opplæringsplan (IOP) og en årsrapport ved skoleårets slutt.

Maler

Innvilgelse - enkeltvedtak om spesialundervisning (DOCX, 30 kB)
Avslag - enkeltvedtak om spesialundervisning (DOCX, 29 kB)
IOP - elever med store avvik (DOCX, 32 kB)
IOP - elever i ordinære klasser (DOCX, 31 kB)
Årlig rapport om spesialundervisning - store avvik (DOCX, 31 kB)
Årlig rapport om spesialundervisning - ordinære klasser (DOCX, 30 kB)

Sakkyndig vurdering

Er det store geografiske avstander mellom skolen og hjemfylkeskommunen, må en finne fram til hensiktsmessige løsninger i den enkelte sak. De fleste friskoler har samarbeid med PPT i skolefylket, som utfører sakkyndighetsarbeidet, eventuelt i samarbeid med PPT i Agder.

  • Fylkeskommunen har ansvar for å fatte vedtak på et forsvarlig grunnlag. Den sakkyndige vurderingen skal være grunnlaget vedtaket fattes ut fra.
  • Dersom eleven har behov for spesialundervisning over flere skoleår, må skolen påse at den sakkyndige vurderingen kan gi fylkeskommunen tilstrekkelig grunnlag til å fatte vedtak.
  • Hvis elevens behov endrer seg for eksempel med hensyn til fag- og timefordeling, må eleven bli henvist til PPT på nytt. Det samme gjelder hvis det i den sakkyndige vurderingen er spesifisert at den er gyldig for en bestemt periode eller et skoleår som er avsluttet.

Vedtak om spesialundervisning

Søknad om spesialundervisning må sendes så snart behovet oppstår, og sakkyndig vurdering er klar.

Når Agder fylkeskommune har fattet vedtak om spesialundervisning, sendes dette til eleven med kopi til skolen (og til foresatte når eleven er under 18 år).

Digital anmodning krever pålogging via IDporten.

Anmodning om enkeltvedtak om spesialundervisning

Individuell opplæringsplan og årsrapport

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) så raskt som mulig etter at vedtaket er skrevet, eller mottatt fra fylkeskommunen. IOPen skal vise mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer og organisering. Ved skoleårets slutt lages en årsrapport over den opplæringen eleven har fått, og utviklingen til eleven. Skolen kan bruke egne maler, men her finner man fylkeskommunens egne skjemaer for IOP, årsrapport og enkeltvedtak om spesialundervisning: Maler IOP, mal årsrapport, mal enkeltvedtak.

IOP, årsrapport og enkeltvedtak om spesialundervisning sendes fylkeskommunen seinest 31. mai. 

Oversende lister

Her kan oversendes elevlister mellom private skoler og inntak og elevtjenester, Agder fylkeskommune. Løsningen er digital og krever pålogging via IDporten. Forsendelsen oversendes kryptert direkte til Agder fylkeskommunes sak- og arkivsystem. Ha klar listen og organisasjonsnummeret på friskolen.

Send inn liste

Til toppen