Særskilt språkopplæring for elever i friskoler

Friskoler er skoler som er godkjent etter friskoleloven. Elever i friskolene har samme rettigheter til særskilt språkopplæring som elever i offentlige skoler.

Dersom eleven har folkeregistrert adresse i Agder, er det Agder fylkeskommune som fatter vedtak om slik opplæring.

Informasjon til friskoler som har elever med behov for særskilt språkopplæring.

Omfatter elever med ungdomsrett hjemmehørende i Agder fylkeskommune. Elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Dette er fastsatt i Lov om frittståande skolar (friskolelova) § 3-5.

Saksgang når en elev har behov for særskilt språkopplæring og/eller utvidet tid

  • Skolen kartlegger elevens språkkompetanse i norsk.
  • Ved behov for særskilt språkopplæring fylles dette skjemaet ut: Melding om behov for særskilt språkopplæring for elev i friskole.
  • Fylkeskommunen fatter vedtak.
  • Skolen igangsetter opplæring i henhold til vedtaket.
  • Skolen sender refusjonskrav til fylkeskommunen når opplæringen er gjennomført.
  • Fylkeskommunen utbetaler et fast beløp per vedtak om igangsetting av særskilt språkopplæring.  

Kartlegging av elevens språkferdigheter

Elevens rett til særskilt språkopplæring skal basere seg på kartlegging av elevens norskkompetanse. Den enkelte friskole foretar selv kartlegging av eleven og sender informasjon om behov for vedtak om rett til særskilt språkopplæring til Agder fylkeskommune (se avsnittet «Prinsipp om likebehandling av elever i friskoler og offentlige skoler» lenger nede, om kartleggingsprinsipper i forhold til nivåkrav).

Friskolen velger selv kartleggingsverktøy og metode som danner grunnlaget for den faglig-pedagogiske vurderingen om behov for særskilt språkopplæring.

Det skal ikke fattes vedtak før eleven har blitt varslet og fått mulighet til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarselet skal inneholde blant annet skolens faglig-pedagogiske vurdering sett i lys av kartleggingen og skolens tilråding av opplæring.

Den enkelte friskole har ansvar for at eleven, og eventuelt foresatte, er forhåndsvarslet og orientert om skolens tilråding av opplæringstilbud. Og i tillegg at behovet for den særskilte språkopplæringen som beskrives i skjemaet er avklart og ønsket av eleven.

Skjemaet «Friskoler - melding om elev med behov for særskilt språkopplæring» fylles ut av skolen. Her redegjøres det for kartleggingen og behov for opplæring. Ansatte på friskolen må autentisere seg via IDporten og må ha klar organisasjonsnummeret på skolen. Det er da skolen som blir formell avsender av skjemaet, som sendes digitalt til Utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune. 

Friskole - særskilt språkopplæring

Vedtak om særskilt språkopplæring

Resultatet av kartleggingen og skolens tilråding av opplæring, vil danne grunnlag for innholdet i vedtaket om særskilt språkopplæring. En elev som har særskilt språkopplæring skal kartlegges underveis. Friskolen gjennomfører underveiskartlegging jevnlig og melder inn eventuelt behov for nytt vedtak til fylkeskommunen.

Vedtaket om særskilt språkopplæring sendes eleven, eventuelt også foresatte hvis eleven er under 18 år. Skolen får kopi av vedtaket.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring etter friskoleloven § 3-5, kan ha rett til inntil to år ekstra videregående opplæring når eleven trenger det i for å oppnå til opplæringsmålene for den enkelte, jf. friskoleloven § 3-3 fjerde ledd, se opplæringsloven § 3-1 femte ledd.

Behovet eleven har for mer tid til videregående opplæring må beskrives i den faglig-pedagogiske vurderingen. Det må framkomme når fagene skal fullføres. Utvidet tid planlegges så tidlig som mulig. 

Klage

  • Eleven har rett til å klage på et vedtak. Dette er fastsatt i forvaltningsloven kapittel 6
  • Klagen sendes til Agder fylkeskommune, avdeling for opplæring og karriereveiledning.
  • Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Agder.
  • Skolen må ved klage legge fram eventuelle nødvendige grunnlagsdokumenter.

Prinsipp om likebehandling av elever i friskoler og offentlige skoler

Friskolene må derfor, når det meldes behov, angi språknivå relatert til det europeiske rammeverket for språk innenfor disiplinene forståelse, muntlig og skriftlig. Språknivået må ses i sammenheng med gjeldende læreplaner. En elev som innehar nivå B2 i alle disiplinene (nivå 3 i Udirs kartleggingsmateriell), anses å kunne følge ordinær opplæring og tilkommer ikke særskilt språkopplæring i Agder fylkeskommune.

Det er skolens oppgave å ivareta mangfoldet av elever og tilpasse opplæringen til den enkelte elev. 

Til toppen