Yrkesfaglig fordypning YFF

Alle elever som går yrkesfaglig utdanningsprogram har faget yrkesfaglig fordypning, YFF. Gjennom fordypning i Vg3-læreplanmål får elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer, og bli kjent med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i yrket de interesserer seg for. YFF-faget danner grunnlag for læreplass og framtidig yrkesliv. Skoler, opplæringskontor og bedrifter samarbeider om opplæringen elevene får, og mye av opplæringen skjer i bedrift. Omfanget av faget er 168 årstimer på Vg1 og 253 årstimer på Vg2.

YFF er et viktig virkemiddel for å nå målene i Regionplan Agder 2030 om å øke sysselsettingsnivået og redusere levekårsutfordringene i Agder. Gjennom god og systematisk bruk av YFF vil flere få mulighet til å nå sin ønskede sluttkompetanse.

Agder fylkeskommune har utarbeidet rammeplan for YFF. Rammeplanen gir felles retningslinjer for organisering av faget, og følges av alle de offentlige videregående skolene i Agder. Et felles utgangspunkt for organisering, innhold, vurdering og dokumentasjon sikrer enhetlig praksis, og forutsigbarhet for bedriftene i samarbeidet med skolene. Mal for samarbeidsavtale elev-skole og praksisplass er en del av rammeplanen. Skolene har frihet til å velge lokal organisering og innhold i fagene innenfor rammeplanens malverk. Oversikt over den enkelte skolenes organisering og innhold ligger på skolens hjemmeside.

Mer informasjon om YFF fra Utdanningsdirektoratet: Yrkesfagleg fordjupning.

Til toppen