Spørreundersøkelser i Agder

På denne siden har vi samlet ulike undersøkelser som er gjennomført i Agder. Det er opprettet egne undersider hvor du kan lese mer om hver enkelt undersøkelse og laste ned rapporter. 

Reisevane undersøkelser

Reisevaneundersøkelser er et viktig datagrunnlag for areal- og transportplanlegging og når mobilitetløsninger skal planlegges.

Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet, og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.

For Agder finnes det rapporter for Arendalsregionen og for Kristiansandsregionen. 

Reisevaneundersøkelser

 

 

Ungdata i Agder

På denne siden finner du resultater, rapporter og lenker til relevant informasjon relatert til Ungdata undersøkelsen.

Mer enn 18 000 ungdommer over hele Agder svarte i 2019 på spørsmål om alt fra forhold til venner og familie, økonomi, nærmiljø, trivsel/mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Svarene gir verdifull kunnskap om hva vi i regionen må jobbe mer med for å sikre de unge best mulige levekår.

Våren 2022 skal det gjennomføres en ny Ungdata undersøkelse, og dette blir tredje gang undersøkelsen gjennomføres samtidig i alle kommuner i Agder.

Ungdata undersøkelsen

Folkehelse undersøkelser i Agder

I arbeidet for bedre folkehelse er det behov for god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. En del opplysninger er tilgjengelig i registre, men dette vil ikke være nok til å tilfredsstille kravene til oversiktlig innhold.

Det er derfor behov for å samle inn data fra befolkningen om selvrapportert
helse, trivsel, levevaner, fysisk og sosialt miljø, sosial kontakt, rus og levekår generelt. Dette er data som er etterspurt både nasjonalt og lokalt. 

Folkehelseundersøkelser

Til toppen