Høgare yrkesfagleg utdanning

Alle som gir fagskoletilbud i Agder kan søke om driftstilskott til NOKUT-akkrediterte høgare yrkesfaglege utdanningar. 

Det må sendast ein søknad for kvart studietilbud. 

Søknadsfrist 15. desember.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Gå til søknadsskjema 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU), har ansvar for tildeling til fylkeskommunane. Middel fylkeskommunen får fra DIKU fordelast vidare til private og fylkeskommunale fagskolar i eiget fylke.

 DIKU: Driftsmidler til høgare yrkesfagleg utdanning

Fylkeskommunen må syrgje for at tilskotet fordelast til eit mangfald av private og offentlige tilbydarar. Fylkeskommunen har også ansvar for at tilbodet om høgare yrkesfagleg utdanning er i samsvar med lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov, jf. fagskoleloven § 3.

Driftstilskotet til fagskolar skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høgare yrkesfagleg utdanning. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskotsordninga, jf. Prop. 1S (2018-19).

 • Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning
  Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentane.
 • Yrkesretta høgare yrkesfagleg utdanning
  Fagskolane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høgare yrkesfaglig utdanning.
  Fagskolane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større andel av studentane skal ta høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøa skal ha god faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Til toppen