Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk

Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk er planlagt ferdig til august 2022. 

Den nye fagskolen skal samlokalisere studenter og ansatte ved begge de to fagskolelokasjonene vi har i Agder (Grimstad og Kristiansand) i dag. På samme tomt skal den nye tannklinikken i Grimstad bygges. Dette er første gang en fylkeskommunal tannklinikk blir bygd og eid av fylkeskommunen i Agder. 

Link til Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk 

Fagskolen i Agder

Grimstad tannklinikk 

Illustrasjon av bygget

Syd-fasaden på vinnerutkastet Technologia levert av BRG Entreprenør AS og tegnet av Filter Arkitekter AS

Livekamera byggeplass

Byggekamera

Fakta om prosjektet

  • Vedtatt den 26. juni 2019 i fylkesutvalget i Agder, sak 19/58
  • Budsjettramme for fylkeskommunen: 328 millioner (inkl. mva)
  • Arealbehovet er anslått til ca 6500 m2 BTA for fagskolen og 770 m2 BTA til tannklinikken
  • Fagskolen er dimensjonert for 550 studenter og 50 ansatte, mens tannklinikken vil ha 13 behandlingsrom og om lag 23 ansatte
  • Innflytting er planlagt august 2022.
  • Skolen ligger sentralt til i Tønnevoldskogen mellom Vesterled og Terje Løvåsvei i Grimstad

Fossilfrihet, innovative løsninger og grønt byggeri

Kravene og føringene som ligger til grunn for prosjektet er i tråd med den langsiktige ambisjonen til Agder fylkeskommune om å vise vei i det grønne skiftet. Prosjektet har som ambisjon å  levere tydelige resultater på både innovasjons-, klima- og miljømålsettingene til fylkeskommunen.

En sentral grunnpilar i prosjektet er at det bygges etter passivhusstandarden med energiproduksjon for å bli et plusshus. Bygget skal med andre ord produsere mer energi enn det det anslås å forbruke. Det har blitt stilt svært strenge krav til materialbruken i prosjektet. Bare den mest CO2-vennlige betongen, lavkarbon-betong klasse A, skal brukes i bygget, sammen med 100% resirkulert armeringsstål. Ut over dette blir det utstrakt bruk av tre, både i bærende og ikke-bærende konstruksjoner. I og med at det er en fagskole som skal bygges, er det sterkt fokus på tverrfaglighet i undervisningen og bygget vil bli brukt som en læringsplattform i seg selv. Et eksempel på dette er at en har krevd at sammenføyninger mellom ulike materialtyper eksponeres slik at de kan brukes i undervisningen.

Fylkeskommunen krever fossilfri byggeplass, sammen med flere utslippsfrie alternativer. Dette omfatter både maskinparken og utstyr til tørking av bygningsmassen. Samlet sett vil dette bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslippene fra prosjektet.

I pilotprosjekt skal det benyttes sorptiv kjøling. Her utnyttes fjernvarme til å generere kjøling til bygningsmassen. Dette har bare vært prøvd noen få steder i Norge og Agder Energi vil følge erfaringene fra dette tett. 

Sorpotiv kjøling

Et annet innovativt element er bruken av saltvannsbatterier til mellomlagring av egenprodusert energi. Disse er resirkulerbare og inneholder ingen kjemikalier som er farlige for miljøet.

Tidslinje for fremdrift - Fagskolen i Ager

Nå er grunnarbeidene i gang

Grunnarbeidene er nå i gang på Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk. Byggetiden er halvannet år.

– Dette skal bli en god læringsarena for studenter som skal ta høyere yrkesfaglig utdanning i Agder. Vi ligger veldig sentralt i Agder og i Grimstad, så det er jeg veldig fornøyd med, sier rektor ved Fagskolen i Agder Gunnbjørg Tveiten Engehagen.
Det nye bygget skal stå ferdig våren 2022, og tas i bruk til skolestart i august samme år. Det skal også huse Grimstad tannklinikk. Klinikksjef Rune Bjørklund ser fram til det:
–  Vi har vært trangbodd der vi er nå, så det blir veldig bra å flytte inn i de nye lokalene. Nå kommer vi inn i lokaler som ser ut slik moderne tannklinikker skal se ut.

Les mer om byggestart her.

Utlysning på Doffin

Konkurransen om den nye fagskolen og tannklikken ble kunngjort i Doffin- og TED-databasene den 26.09.2018, med prosedyreform «åpen anbudskonkurranse» i hht. lov og forskrift om offentlig anskaffelse Del I og III. Konkurransen var en plan og designkonkurranse med løsningsforslag og gjennomføringsmodellen er en totalentreprise etter NS8407.

26.09.2018

Fylkeskommunen deltar i Interreg S2C-prosjektet

Fylkeskommunen søkte sammen med Universitetet i Agder og partnere fra Nord-Jylland og Gøteborgsområdet Interreg ØKS om midler til å gjennomføre prosjektet Scandinavian Sustainable Circular Construction. Dette er et prosjekt med mål om gjennomføre pilotprosjekter som dramatisk skal redusere energiforbruk og CO2-påvirkning i forhold til hva som er normalt i byggeprosjekter. Det er tre spydspissprosjekter som case-prosjekter i S2C, hvorav fagskolen er ett.  Et viktig mål med prosjektet er å sikre kompetanseøkning på tvers av landegrensene, samt utvikling av metoder, prosesser og verktøy for å underbygge ambisiøse klima- og miljøprosjekter i byggesektoren. Universitetet i Agder har gjennom deltakelse i S2C fått delfinansiert en PhD stipendiat som skal bruke fagskolebygget i sin forskning, og ha en tett og god kobling med fylkeskommunes ressurser i fagskoleprosjektet. På denne måten ivaretas Triple Helix samhandlingen aktivt i fagskoleprosjektet.  

01.10.2019

BRG Entreprenør AS innstilt som vinner av konkurransen

5.8.2020 ble BRG Entreprenør AS innstilt som vinner av konkurransen. Konkurransens tildelingskriterier var vektet som følger:

  • Arkitektonisk løsning (vektet 40 %)
  • Løsningsbeskrivelse klima og miljø (vektet 20%)
  • Pris (vektet 40%) 

 

05.08.2020

Kontraktsinngåelse for ny fagskole og tannklinikk i Grimstad.

Fredag 14.08.2020 ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. BRG Entreprenør har fått oppdraget. Filter Arkitekter har tegnet bygget.

Totalentreprisekontrakten Agder fylkeskommune inngår med BRG Entreprenør AS, beløper seg totalt til 225 millioner kroner inklusive mva.Gunnar Thompson daglig leder i BRG og Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder utbygging i Agder fylkeskommune skriver under kontrakten for bygging av Fagskolen i Agder og Grimstad tannklinikk. Agder fylkeskommune  

14.08.2020
Til toppen