Informasjon om listeforslag

Her finner du opplysninger om listeforslag til fylkestingsvalget 2023.

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslag. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Ved å bruke løsningen sendes listeforslaget direkte til fylkeskommunen når dere er ferdig med det. Aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til fylkeskommunen når listeforslaget leveres elektronisk. Det er mulig å levere flere ganger, om man ønsker å gjøre endringer etter levering. Vi oppfordrer partier/grupper som ønsker å stille liste til fylkestingsvalget å ta i bruk den nye løsningen.

Opprett listeforslag i listeforslagsportalen. (valg.no)

Listeforslag på papir

Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:

 • Navn på parti
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg
 • Underskrifter
 • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
 • Vedlegg
 • Frister

Lever listeforslag på papir (Valgdirektoratet)

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. 

Listeforslaget skal angi hvilket valg og valgdistrikt det gjelder for. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om, for eksempel “Fylkestingsvalg 2023 i Agder ”.

Kandidater på listeforslaget

Et listeforslag skal inneholde de kandidater som partiet ønsker å stille med. I valgloven er det angitt hvor mange kandidater som må føres opp på listeforslaget.

 • Ved fylkestingsvalg 2023 skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslag for Agder krets kan maksimalt inneholde 55 kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Hvem er valgbare?

 • Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Regler for hvem som er utelukket, og fritaksmuligheter, finnes i 

valglovens kapittel 3

Underskrifter på listeforslag

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

  Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Alle underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.
 • For øvrige forslagstillere gjelder dette:

  Fylkestingsvalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.

Den som skriver under på et listeforslag må føres opp med:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato

Signaturene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne.

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier og grupper bør det derfor angis navn på et visst antall personer av dem som har underskrevet på listeforslaget for å fungere som tillitsutvalg. Er ikke tillitsutvalg spesifisert er det de fem øverste underskriverne som er å anse som tillitsutvalg og de neste tre som vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen som utgjør tillitsutvalget.

Vedlegg

Som tillegg til listeforslaget skal det følge:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon