Presse

Henvendelser fra media

Henvendelser fra media skal som hovedregel besvares av lederen som har ansvar for den respektive sak, tjeneste eller prosess. Fylkesordfører og fylkeskommunedirektør har likevel et særskilt informasjonsansvar for henholdsvis fylkeskommunens politiske og administrative arbeid.

Spørsmål kan rettes til:

  • Fylkesordfører Arne Thomassen, mobil 913 43 905, e-post arne.thomassen@politiker.agderfk.no
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@agderfk.no

Innsynsbegjæringer sendes til postmottak@agderfk.no.

Vedlikehold av fylkesvegnettet

Vegtrafikksentralen, telefon 175, samordner trafikkmeldinger og videreformidler disse til vegeier og driftsentreprenører. Telefon for media for Vegtrafikksentralen er 35 57 27 30.

Her kan du lese mer om hvem som har ansvar for ulike veier:

Drift og vedlikehold av veinettet

For å finne frem til riktig instans i fylkeskommunen, kontakt følgende: