Tilskuddsmidler for landbruket

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet. Som regional utviklingsaktør gir dette mulighet for å sette landbruk på den næringspolitiske dagsorden.

Tiltak for å fremme landbruket har en positiv effekt på satsingsområdene i Regionplan Agder 2030.

Til ansvarsområdet tilfører departementet tilskuddsmidler. Disse midlene skal prioriteres på tiltak som stimulerer rekruttering, kompetansebygging og likestilling innen næringen. Midlene blir kunngjort med søknadsfrist ca. 1. kvartal hvert år.

Agder fylkeskommune har et Landbruksforum. Dette fungerer som et rådgivende organ og er en møteplass for politikere og landbruksnæringen. Landbruksforumet drøfter og gir innspill til både lokale-, regional- og nasjonale myndigheter, som arbeider med å fremme landbruk som næringsvei.

Tilskuddsmidler 

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet for 2024:

1) Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket.

Prioriterte områder for ordningen er:

  • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
  • Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til næringen
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole
  • Arbeid knyttet til likestilling i landbruket

RK-midlene har søknadsfrist 1. mars 2024

Søk RK-midler 

 

2) Tilretteleggingsmidler i landbruket (RT-midler)

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til:

  • Tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer

Søknader behandles fortløpende

Søk RT-midler 

 

I Agder fylkeskommunes vedtatte årsbudsjett for 2024 er det også avsatt 1 million kroner i ekstra grøftetilskudd. 

I budsjettvedtaket for 2024 og vedtatt økonomiplan for 2024-2027 er det også avsatt 1 million kroner årlig til en søkbar pott for å stimulere til alternative energikilder i landbruket. Utforming og innretning av disse midlene er under arbeid.