Frivillighetsstrategi: Handlingsprogram 2022-2026

Dette er første handlingsprogram for Frivillighetsstrategi for Agder 2022 – 2030. Handlingsprogrammet gjelder for tidsrommet 2022-2026.

Årlig rullering av handlingsprogrammet

Det legges opp til at eksisterende og foreslåtte samhandlingsarenaer med frivilligheten (bl.a. #vårtagder, frivillighetsnettverk og møteplasser) benyttes til medvirkning og innspill til prioritering og justering av tiltak i handlingsprogrammet kontinuerlig. Innspill og forslag trekkes inn i regional samhandlingsstruktur. Handlingsprogrammet rulleres årlig i arbeidet med fylkeskommunens årsrapporter, økonomiplan og budsjettarbeid.

Sammenheng med øvrige styringsdokumenter

Det er viktig at handlingsprogrammet for Frivillighetsstrategi for Agder 2022 - 2030 henger godt sammen med øvrige styringsdokumenter for Agder fylkeskommune, da primært Regionplan Agder 2030 og regionplanens handlingsprogram. Frivillighetsstrategien og handlingsprogrammet henger tettest sammen med det gjennomgående perspektivet «Levekår, likestilling, inkludering og mangfold» i regionplanen.

For å sikre at tiltakene i dette handlingsprogrammet blir gjennomført, er det viktig at både Agder fylkeskommune, kommunene, frivilligsentralene og de frivillige organisasjonene i Agder, legger handlingsprogrammet til grunn i sine arbeidsplaner og budsjettprosesser

Strukturen i handlingsprogrammet følger den tematiske inndelingen i satsningsområder i selve strategien. Det betyr at rekkefølgen på temaene, målene og tiltakene ikke må oppfattes som en prioritert rekkefølge.

Handlingsprogram 2022 - 2026

Handlingsprogram 2022 - 2026
Satsingsområde Tiltak Oppfølging
Kommunal frivillighetspolitikk: Tilrettelegging og samspill Frivillighetens år 2022 – konferanse med søkelys på frivillighetspolitikk i Agder Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Agder Idrettskrets, Kristiansand kommune
Etablere fylkeskommunalt frivillighetsstipend Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Paraplyorganisasjonene
Forbedre oversikt over frivilligheten på Agder: 1) Kartlegge frivillige organisasjoner på regionalt nivå 2)Tilrettelegge for kommunale oversikter 3)Koordinere og gjøre oversikt tilgjengelig Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Kommunene, paraplyorganisasjonene, akademia og forskning
Økonomi: Forenkling og frihet Revidering av fylkeskommunens egne tilskuddsordninger for frivillig virksomhet Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Paraplyorganisasjonene
Utvikle digital tilskudds-oversikt Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Kommunene, Frivillighet Norge, Kulturdepartementet
Rekruttering og deltakelse: Synlighet og mangfold Informasjonsmøte om ungfritid.no og frivillig.no. Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Frivillighet Norge, kommunene, Kristiansand kommune
Kurs – Rekruttering av frivillige Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Frivillighet Norge
Frivillighetstorg i videregående skole Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Paraplyorganisasjonene
Utvikle kanaler for anerkjennelse og synliggjøring av frivillighetens muligheter og betydning Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Alle mottakere
Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet Arbeide med retningslinjer for utlån/utleie av fylkeskommunale bygg til frivillig virksomhet Ansvar: Agder fylkeskommune
Initiere utvikling av digitalt verktøy for informasjon om/booking av lokaler eller benytte og videreutvikle eksisterende verktøy Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Kommuner som har bookingsystemer
Møteplasser: Dialog, informasjon, kompetanse og koordinering Årlige nettverksmøter for kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Etter tema
Etablere frivillighetsnettverk for Agder Ansvar: Agder fylkeskommune
Årlige kurs-/ kompetanse tilbud for kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Etter tema
Utvikle informasjonskanal/ nyhetsbrev / nettportal som kan samle målgruppens behov for informasjon og kompetanse Ansvar: Agder fylkeskommune Samarbeidspartnere: Alle mottakere