Tilskudd til by- og stedsutvikling 2021

Agder fylkeskommune inviterte i desember 2020 kommunene i Agder til å søke om midler til by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen satt av av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2021. Søknadsfristen var 29. januar 2021. 

Fylkesutvalget ønsket i denne omgang spesielt prosjekter i mindre kommune- og bygdesentre.

Konkret kunne midlene gå til blant annet følgende:

  • Mulighetsstudier
  • Fortettingsanalyser
  • Byrom-/nærmiljøanalyser
  • Grøntstrukturanalyser
  • Visualisering av plankonsepter
  • Seminarer
  • Kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE-analyser)
  • Byggeskikkveiledere
  • Arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag
  • Medvirkningsprosesser i by- og tettstedsutvikling

Søknadssummen pr. prosjekt skulle som hovedregel ikke overskride kr. 200.000. Kommunen skulle stå som prosjekteier og som hovedregel selv bidra med minimum 40 % av kostnadene. Hele eller deler av kommunens bidrag kunne være i form av egeninnsats. 

For kriterier og føringer for tilskudd, samt krav til søknaden gå inn på følgende brev:

Tilskudd til stedsutvikling 2021 - Invitasjon til å søke om tilskudd (PDF, 171 kB)

Se også fylkesutvalgets vedtak:

Stedsutvikling - Rammer og kriterier for tilskudd til prosjekter 2021 (PDF, 170 kB)

Til toppen