Tilskudd til stedsutvikling 2022

Agder fylkeskommune sendte 2. desember 2021 brev til kommunene i Agder for å invitere til å søke om midler til stedsutvikling. Det ble satt av totalt 1 mill. kroner til prosjekter i 2022. Søknadsfristen var 28. januar 2022. 

Det var, i likhet med fjorårets utlysning, ønskelig med prosjekter i mindre kommune- og bygdesentre.

Konkret kunne midlene gå til blant annet følgende:

  • Mulighetsstudier
  • Fortettingsanalyser
  • Byrom-/nærmiljøanalyser
  • Grøntstrukturanalyser
  • Visualisering av plankonsepter
  • Seminarer
  • Kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE-analyser)
  • Byggeskikkveiledere
  • Arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag
  • Medvirkningsprosesser i by- og tettstedsutvikling

Søknadssummen pr. prosjekt skulle som hovedregel ikke overskride kr. 200.000. Kommunen skulle stå som prosjekteier og som hovedregel selv bidra med minimum 40 prosent av kostnadene. Hele eller deler av kommunens bidrag kunne være i form av egeninnsats. 

Se følgende lenke til kriterier og føringer for tilskudd, samt krav til søknaden:

Tilskudd til stedsutvikling 2022 - Invitasjon til å søke om tilskudd (PDF, 167 kB)

Se også fylkesutvalgets vedtak:

Stedsutvikling - Rammer og kriterier for tilskudd til prosjekter 2022 (PDF, 194 kB)

Til toppen