Tilskudd til stedsutvikling 2023

Agder fylkeskommune har satt av totalt 1 mill. kroner til prosjekter innen stedsutvikling i 2023. Det er kommunene i Agder som kan søke.  Søknadsfristen var 27. januar 2023. Det vil imidlertid også være mulig å søke om tilskudd til prosjekter etter fristen – da under forutsetning av at rammene ikke er brukt ved første tildelingsrunde. Etter søknadsfristen anbefaler vi derfor å ta kontakt med rådgiver Diderik Cappelen for å få informasjon om tilgjengelige midler, før det sendes inn søknader. Se kontaktinfo nederst på denne siden.

Søknaden sendes til postmottaket i Agder fylkeskommune, enten via kommunenes egne systemer for dokumentbehandling, som e-post til postmottak@agderfk.no, eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

Det er, i likhet med hva som var tilfelle for 2022, ønskelig med prosjekter i mindre kommune- og bygdesentre.

Konkret kan midlene gå til følgende:

 • Mulighetsstudier
 • Fortettingsanalyser
 • Byrom-/nærmiljøanalyser
 • Grøntstrukturanalyser
 • Visualisering av plankonsepter
 • Seminarer og planfaglige samlinger
 • Kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE-analyser)
 • Byggeskikkveiledere
 • Arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag
 • Medvirkningsprosesser i by- og tettstedsutvikling

Kriterier og føringer for tilskudd

 • Prosjektene skal følge opp de overordnete føringene i Regionplan 2030. 
 • Det er kun kommuner som kan søke. Det kan søkes om flere prosjekter i en kommune.  Kommunen må i så fall opplyse hvilket/hvilke som ønskes prioritert. 
 • Det er en fordel om prosjektene har relevans til pågående eller forestående plan- eller utviklingsoppgaver, herunder eventuelle andre samarbeidsprosjekter med fylkeskommunen knyttet til stedsutvikling. 
 • Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak. 
 • Det gis ikke tilskudd direkte til planlegging etter plan- og bygningsloven (reguleringsplaner m.m.). 
 • Tilskuddet skal hovedsakelig gå til innkjøp av ekstern fagkompetanse. 
 • Søknadssummen pr. prosjekt skal som hovedregel ikke overskride kr. 200.000 (inkl. evt. MVA). 
 • Fylkeskommunen skal gis anledning til å delta i prosessen f.eks. i referansegruppe. 
 • Kommunen står som prosjekteier og skal som hovedregel selv bidra med minimum 40 % av kostnadene. Hele eller deler av kommunens bidrag kan være i form av egeninnsats. For eventuell egeninnsats regnes en timesats på kr. 500,-.
 • Det forutsettes at kommunen setter av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeidet. Kommunen bør utnevne en prosjektleder med overordnet ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av utviklingsarbeidet.
 • Prosjektene skal som hovedregel være ferdigstilt i løpet av 2022. Siste frist for rapportering settes til 1.11.2023.

Krav til innhold i søknaden

 • Beskrivelse som redegjør for prosjektet 
 • Beskrivelse av forventet resultat av prosjektet 
 • Kart som viser avgrensing av plan-/prosjektområdet 
 • Prosjektorganisering 
 • Fremdriftsplan 
 • Finansieringsplan 
 • Prosjektleder/kontaktperson i kommunen 

Fylkeskommunen ønsker at prosjektene skal fremstå som eksempler på hvordan attraktiv by- og stedsutvikling kan bidra til positive samfunnseffekter og at dette blir synliggjort for politikere, forvaltning, næringsaktører og befolkning. Det er derfor viktig at prosjektarbeidet og resultater dokumenteres og formidles på egnet måte. Prosjektene bør ha overføringsverdi til andre kommuner. 

Fylkeskommunen vil ved evaluering av søknadene legge vekt på måloppnåelse i forhold til Agder 2030 og overføringsverdi til andre kommuner. 

Fylkeskommunen skal gis anledning til fritt å benytte materialet i vår veiledningsvirksomhet. Det skal fremgå av prosjektrapporten at Agder fylkeskommune har gitt tilskudd og eventuelt bidratt faglig til prosjektet. 

Når prosjektet er avsluttet skal resultatet av prosjektet (rapport) samt prosjektregnskap oversendes fylkeskommunen.