Fv.404 GS på bru over E18, samt langs Opplandsveien

Utbedring for å sikre trafikksikre forhold og god fremkommelighet for myke trafikanter på krysningen over E18

Foto. Fortau på fv.404 Opplandsveien over E18 - Klikk for stort bildeFv.404 Opplandsveien over E18 Lasse Moen Sørensen   

Prosjektet er planlagt som neste prosjekt knyttet til sykkelbyene på Agder, etter at tiltak i Farsund og Arendal er ferdigstilt.

Denne strekningen har stor trafikk av gående og syklende til grunnskole, voksenopplæring og turområdene i «bymarka». På deler av strekningen er det kun et smalt fortau. I tillegg er det flere systemskifter i området, og mange uheldige løsninger som gjør den trafikale situasjonen uoversiktlig og vanskelig å tolke, både for myke trafikanter og bilister.

Det er utarbeidet en overordnet plan for prosjektet, som vil gi en god og helhetlig standard på gang- og sykkelvegnettet i området.
Tiltakene har et foreløpig kostnadsanslag på 15 mill. kr., og er planlagt finansiert over programområdet for sykkelbytiltak.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, gang- og sykkeltrafikk, sykkelby, sentrumsutvikling, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre utvikling.

Kartlenke for prosjektet

Veg Fv 405
Fase Planlegging
Kommune Grimstad
ÅDT 5350, 6% tungtransport
Til toppen