Fv. 404 GS på bru over E18, samt langs Opplandsveien

Utbedring for å skape trafikksikre forhold og god fremkommelighet for myke trafikanter på en av tilførselsvegene mot sentrum i Grimstad, samt på bru som krysser over E18.

 

  

Foto. Det smale fortauet på fv.404 Opplandsveien over E18  - Klikk for stort bildeFv. 404 Opplandsveien over E18 Lasse Moen Sørensen

Prosjektet er et av prosjektene som er knyttet til sykkelbysatsingen på Agder.

Den aktuelle strekningen har stor trafikk av gående og syklende til grunnskole, voksenopplæring og turområdene i «bymarka». På deler av strekningen er det kun et smalt fortau. I tillegg er det flere systemskifter i området, og mange uheldige løsninger som gjør den trafikale situasjonen uoversiktlig og vanskelig å tolke, både for myke trafikanter og bilister.

Det er utarbeidet en overordnet plan for prosjektet, som vil gi en god og helhetlig standard på gang- og sykkelvegnettet i området.
Tiltakene har et foreløpig kostnadsanslag på 15 mill. kroner., og er planlagt finansiert over programområdet for sykkelbytiltak. Statens vegvesen bidrar i tillegg med 2 mill. kroner til tiltak på brua over E18. 

Prosjektet ferdigstilles sommeren 2024. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, gang- og sykkeltrafikk, sykkelby, sentrumsutvikling, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre utvikling.

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 404
Fase: bygging
Kommune: Grimstad
Trafikkmengde:  5.350 ÅDT, 6% tungtransport