Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune.

   

Foto av vegen i Blakstadkleiva, før prosjektet startet.  - Klikk for stort bildeFv 42 Blakstadheia - Blakstad bru GS Lasse Moen Sørensen  I samarbeid med utbygger av Blakstadheia skal det etableres gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt tilbud helt frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger dekker 8 mill. kr av kostnaden, mens resten av kostnaden deles mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har stor biltrafikk og GS-vegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien.

Kart over Blakstadheia. Illustrasjon - Klikk for stort bildeFv. 42 blir stengt på strekningen markert med rødt.   

 

Forlenget stengning

Grunnet forsinkelser i arbeidet med å sprenge ned skjæringen, blir fv. 42 Blakstadkleiva stengt for trafikk til over sommeren 2022. Omkjøringsvei er skiltet.

Arbeidet med å flytte dagens bergskjæring lenger inn i terrenget for å gi plass til ny GS-veg har dessverre tatt lenger tid enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig forhold knyttet til håndtering av risiko for nedfall av stein og utglidning av berg.

Arbeidet som foregår i høyden må utføres slik at risiko for både veg, jernbane og de som arbeider på anlegget, blir holdt på et akseptabelt nivå. Dette er styrende for anleggsgjennomføringen, og dermed også for fremdriften. Arbeidet har vist seg å være mer krevende enn forutsatt. I tillegg har snøfall og en kaldt periode hindret arbeidet i løpet av vinteren. 

Forsterket vintervedlikehold

Det vil være forsterket vintervedlikehold på omkjøringsvegen fv. 407 og 408 via Rygene. Øvrig veger i området blir også ekstra overvåket. Gang og sykkelveg fra Blakstadheia blir opprettholdt for de myke trafikantene.

Så fort det er mulig med hensyn på sikkerheten vil vegen bli åpnet for trafikk, dette blir først mulig når sikring av fjellskjæring er på plass. Sikringsarbeidene pågår fortløpende sammen med sprengningsarbeidene.

Skolebuss og rutebusser vil gå som varslet inntil veien åpnes for trafikk igjen. Oppdater informasjon om busstilbudet oppdateres fortløpende på akt.no

Krevende arbeid i høyden

Anleggsområdet er smalt, skjæringene er høye og ligger tett på veien. Sprengstoffsalvene må være små og det er tidvis mye sikringsarbeider som pågår og skal utføres. Jernbanen ligger tett på fv. 42 og prosjektet kan ikke tillate stein ned på jernbanen fra skjæringene.

Anlegget er i en fase der de mest krevende arbeidene pågår i området hvor skjæringene er høyest og ligger tett på trafikk, jernbane og bru.

Agder fylkeskommune kommer tilbake med informasjon om når vegen kan åpnes.

Raskere å gå eller sykle

Vi oppfordrer til å gå og sykle til og fra skole og jobb i nærområdet. Omkjøringsvegen vil føre til 12 minutter ekstra kjøring for reisende mellom Blakstadheia og Blakstad/Osedalen. For reisende mellom f.eks. Arendal og Froland vil det bli ca. 6 minutter ekstra kjøring.

Endrede rutetider

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene f.o.m. Libru t.o.m. Blakstadheia. Det opprettes midlertidige holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 - 10 minutter må påregnes.

Skolebuss og rutebusser vil i stengningsperioden få noe endrede rutetider og oppdatert informasjon om busstilbudet oppdateres på akt.no.

Kartlenke til prosjektet

 

Veg Fv 42
Fase Byggefase
Kommune Froland
ÅDT 7150, 8% tungtransport
Til toppen