Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune

Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru GS Lasse Moen Sørensen   

I samarbeid med utbygger av Blakstadheia skal det etableres gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt tilbud helt frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Det er utarbeidet en finansieringsplan der utbygger dekker 8 mill. kr av kostnaden, mens resten av kostnaden deles mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har stor biltrafikk og GS-vegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien.

Fv. 42 blir stengt på strekningen markert med rødt.

 

Lengre strengning fra høsten

Hovedarbeidene starter høsten 2021, og strekningen vil da bli stengt i flere måneder, med oppstart fra 1.september. Området har et utfordrende terreng å jobbe i, og det er ikke mulig å ivareta sikkerheten for arbeidere og trafikanter uten stenging.
Omkjøring via fv.407 og fv.408 via Rykene er skiltet.

Raskere å gå eller sykle

Vi oppfordrer til å gå og sykle til og fra skole og jobb i nærområdet. Omkjøringsvegen vil føre til 12 minutter ekstra kjøring for reisende mellom Blakstadheia og Blakstad/Osedalen. For reisende mellom f.eks. Arendal og Froland vil det bli ca. 6 minutter ekstra kjøring.

 

Kartlenke til prosjektet

 

Veg Fv 42
Fase Byggefase
Kommune Froland
ÅDT 7150, 8% tungtransport
Til toppen