Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru, GS-veg

Etablering av gang- og sykkelveg mellom Blakstadheia og Blakstad bru i Froland kommune.

   

Foto av vegen i Blakstadkleiva, før prosjektet startet.  - Klikk for stort bildeFv 42 Blakstadheia - Blakstad bru GS Lasse Moen Sørensen

Fv. 42 Blakstadheia - Blakstad bru åpnet for trafikk 31. januar

Vegen ble åpnet for biltrafikk den 31. januar 2023.

Onsdag  31. desember kl. 14 åpnet fv. 42 Blakstadkleiva for trafikk etter lang tids stengning og omkjøring. Den nye gang- og sykkelvegen åpner senere i år.

Om prosjektet

I samarbeid med utbygger av Blakstadheia og Froland kommune, etableres det gang- og sykkelveg, slik at det blir et godt og sammenhengende tilbud for myke trafikanter helt frem til kommunesenteret. Utbygger dekker 8 mill. kroner, mens resten av kostnaden deles likt mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune. 

Området har høy trafikk og gang- og sykkelvegen vil binde sammen og gjøre området langt mer tilgjengelig for myke trafikanter.

Frem til gang- og sykkelveg står ferdig er utbygger av Blakstadheia ansvarlig for å finansiere et busstilbud som skal sikre trygg ferdsel frem til kommunesenteret for myke trafikanter. Agder fylkeskommune har bevilget sin andel av prosjektkostnaden i en kombinasjon mellom ordinære budsjettmidler og fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien.

Prosjektet har blitt betydelig mer krevende enn planlagt, og er kraftig forsinket.

Kart over prosjektområdet ved Blakstadheia. Illustrasjon som viser området som er stengt for biltrafikk frem til 31.januar 2023. - Klikk for stort bildeFv. 42 er stengt på strekningen markert med rødt.

 

Forlenget stengning til januar

Grunnet forsinkelser i arbeidet med å sprenge ned skjæringen, er fv. 42 Blakstadkleiva stengt for trafikk. Omkjøringsvei er skiltet.

Planen er nå å åpne veien i januar 2023. Det har tatt tid å sikre det rasfarlige området, og derfor blir det åpning først i januar. Det jobbes fortsatt med å sprenge og sikre området hvor det ble oppdaget en deformasjon  sommeren 2022.

Arbeidet med å flytte dagens bergskjæring lenger inn i terrenget for å gi plass til ny gang- og sykkelveg har dessverre tatt lenger tid enn forventet. Dette skyldes hovedsakelig forhold knyttet til håndtering av risiko for nedfall av stein og utglidning av berg.

Arbeid som foregår i høyden må utføres slik at risiko for både veg, jernbane og de som arbeider på anlegget blir holdt på et akseptabelt nivå. Dette er styrende for anleggsgjennomføringen, og dermed også for fremdriften. Arbeidet har vist seg å være mer krevende enn forutsatt. I tillegg har snøfall og en kaldt periode hindret arbeidet i løpet av vinteren. 

Forsterket vintervedlikehold

Det er forsterket vintervedlikehold på omkjøringsvegen fv. 407 og 408 via Rygene så lenge Blakstadkleiva er stengt. Øvrig veger i området blir også ekstra overvåket. Gang- og sykkelveg fra Blakstadheia blir opprettholdt for de myke trafikantene.

Blakstadkleiva vil bli gjenåpnet for trafikk så fort det er mulig med hensyn til sikkerheten på anlegget. Dette er først mulig når sikring av fjellskjæring er på plass. Sikringsarbeidene pågår fortløpende sammen med sprengningsarbeidene.

Skolebuss og rutebusser vil gå som varslet inntil Blakstadkleiva åpnes for trafikk. Oppdater informasjon om busstilbudet oppdateres fortløpende på akt.no

Krevende arbeid i høyden

Anleggsområdet er smalt, skjæringene er høye og ligger tett på veien. Sprengstoffsalvene må være små og det er tidvis mye sikringsarbeider som pågår og skal utføres. Jernbanen ligger tett på fv. 42 og prosjektet kan ikke tillate stein ned på jernbanen fra skjæringene.

Anlegget er i en fase der de mest krevende arbeidene pågår i området hvor skjæringene er høyest og ligger tett på trafikk, jernbane og bru.

Raskere å gå eller sykle

Vi oppfordrer alle som har mulighet om å gå og sykle til og fra skole og jobb i nærområdet. Omkjøringsvegen vil føre til 12 minutter ekstra kjøring for reisende mellom Blakstadheia og Blakstad/Osedalen. For reisende mellom Arendal og Froland innebærer det om lag 6 minutter ekstra kjøring.

Endrede rutetider

Busslinje 125 og 175 betjener ikke holdeplassene fra og med Libru til og med Blakstadheia. Det er opprettet holdeplasser for Blakstadheiaområdet ved rundkjøringen på Blakstad. Forsinkelser på 5 til 10 minutter må påregnes.

Skolebuss og rutebusser har endrede rutetider i stengningsperioden. Oppdatert informasjon om busstilbudet  finnes på akt.no.

Kartlenke til prosjektet

 

Veg: fv. 42
Fase: Byggefase
Kommune: Froland
Trafikkmengde, ÅDT: 7150, 8% tungtransport

Til toppen