Fv 42 strekningsvis utbedring

Fv. 42 er spesielt fremhevet i Regionplan Agder, som fylkets indre hovedveg. Den er kategorisert som regional hovedveg, og skal gjennomgås for bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, med fokus på sideterreng og rekkverk. Dette er tiltak som også har høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

 

    

Illustrasjonsfoto av Fv.42 ved Gletnesveien - Klikk for stort bildeFv. 42 vest for rv. 9 Lasse Moen Sørensen

Det er gjennomført en del utbedringstiltak på strekningen øst for Evje. Det er derfor vedtatt å se på behovene videre vestover på strekningen i inneværende periode.

Det er utarbeidet en rapport over aktuelle områder som bør utbedres for å sikre tilfredsstillende standard.  Oversikten viser tiltak som bør gjennomføres, samt foreløpig kostnadsoverslag. Rapporten viser at det er mulig å bruke betydelig med midler på strekningen, men omfanget må også ses opp mot behovet på det øvrige vegnettet på Agder. 
Metodikken for utbedring av fv. 42 vil danne mal for fremtidig strekningsvis utbedring av andre viktige veger på Agder. 

Tiltakene er foreløpig planlagt med en ramme på om lag 50 mill. kroner. Kostnad tilpasses tildelt budsjett og omfanget vil kunne økes dersom prosjektet tilføres mer midler. Prosjektet er planlagt videreført i neste handlingsprogramperiode, slik at en større del av strekningen over tid kan utbedres til høyere standard enn i dag.

Det er ikke planlagt et prosjekt med gul midtstripe på fv. 42, ettersom dette vil bli svært kostbart. I stedet fokuseres det på mindre utbedringer som vil gi betydelig økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegen. Der det gjøres tiltak på vegen vil det som hovedregel etableres 6,5 meter bred veglinje. 
Denne modellen ønskes benyttet på en rekke av fylkets veger i årene fremover, for å hente inn forfall og bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesvegnettet. 

Prosjektene er under planlegging og vegen er åpen for trafikk. 

Utbedring av første delstrekningen, Tveitekleiva, startet opp våren 2024.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 42
Fase: Planlegging og bygging
Kommune: Flere kommuner
Trafikkmengde: 750-1000 ÅDT, 11-12% tungtransport