Fv 42 strekningsvis utbedring

Fv.42 er spesielt fremhevet i Regionplan Agder, som fylkets indre hovedveg. Vegen kan gjennomgås med fokus på sideterreng og rekkverk, tiltak som også har høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Fv.42 ved Gletnesveien - Klikk for stort bildeFv.42 vest for rv.9 Lasse Moen Sørensen    

Det er gjort en del tiltak på strekningen øst for Evje. Anbefalinger er derfor å bevege seg videre og se på behov på strekningen fra Evje og vestover i denne perioden.
Kostnad tilpasses tildelt budsjett, men er foreløpig planlagt med som en ramme på 30 mill. i perioden. Omfanget vil kunne økes dersom prosjektet tilføres mer midler. Det kan også videreføres i neste handlingsprogramperiode, slik at en større del av strekningen over tid kan utbedres til en høyere standard enn i dag.

Det er ikke planlagt prosjekt med gul midtstripe, noe som vil bli svært kostbart. I stedet fokuseres det på mindre utbedringer som vil gi betydelig økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegen.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk

Kartlenke til prosjektet

 

Veg Fv 42
Fase Planlegging
Kommune Flere kommuner
ÅDT 1000/750, 11-12% tungtransport
Til toppen