Fv 42 strekningsvis utbedring

Fv. 42 er spesielt fremhevet i Regionplan Agder, som fylkets indre hovedveg. Vegen skal gjennomgås med fokus på sideterreng og rekkverk, tiltak som også har høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

 

    

Illustrasjonsfoto av Fv.42 ved Gletnesveien - Klikk for stort bildeFv.42 vest for rv.9 Lasse Moen Sørensen

Det er gjennomført en del utbedringstiltak på strekningen øst for Evje. Det er derfor vedtatt å se på behovene videre vestover på strekningen i inneværende periode.


Kostnad tilpasses tildelt budsjett, men er foreløpig planlagt med en ramme på om lag 50 mill. i perioden. Omfanget vil kunne økes dersom prosjektet tilføres mer midler. Det kan også videreføres i neste handlingsprogramperiode, slik at en større del av strekningen over tid kan utbedres til en høyere standard enn i dag.

Deler av de tildelte midlene vil i tråd med det politiske vedtaket bli omprioritert til et prosjekt med utbedring av Skollabakken på fv. 44 i Flekkefjord. Prosjektet i Flekkefjord vil bli gjennomført før utbedringen av fv. 42, og planlegges startet opp høsten 2023.

Det er ikke planlagt et prosjekt med gul midtstripe på fv. 42, ettersom dette vil bli svært kostbart. I stedet fokuseres det på mindre utbedringer som vil gi betydelig økt trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegen.

Prosjektet er under planlegging og vegen er åpen for trafikk. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk

Kartlenke til prosjektet

Veg: fv. 42
Fase: Planlegging
Kommune: Flere kommuner
Trafikkmengde, ÅDT: 750-1000, 11-12% tungtransport