Fv 450 Voilen - Lauvåsen

Vegen mellom Dalen og Valle er spesielt skredutsatt ved Lauvåsnuten, Voilen og Ullsteinskredene, hvor det ikke er sikringstiltak. Prosjektet skal sørge for tryggere ferdsel vinterstid, og bedre omkjøringsmulighet for Rv 9.

Det er i samarbeid med Tokke og Valle kommuner, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune utarbeidet reguleringsplan for skredsikring av skredutsatte deler av fv.450. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en fangrøft til snøskred og iskjøving/ isras. Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoller for skred mellom fjell og vegen.

Prosjektet finansieres og bygges i samarbeid med fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, der størstedelen av de planlagte tiltakene befinner seg. På grunn av at dette er en høyfjellsveg er det sterke begrensninger på byggeperioden, og det er derfor planlagt en anleggsperiode på 2 år, med aktivitet sommerstid. Totalkostnad for prosjektet er nærmere 100 mill. kr, der 17 mill. kr er knyttet til tiltak i Agder. 

Planområde

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å sørge for sikringstiltak på strekningen som gir tryggere ferdsel vinterstid. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en grøft til ismasser.

Kartutsnitt over prosjektområdet.  - Klikk for stort bilde 

Prosjektet omfatter også tiltak ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke kommune, og planbeskrivelse med vedlegg omtaler derfor også disse områdene. 

Kartreferanse til prosjektet

 

Veg Fv 450
Fase Utlysning
Kommune Valle og Tokke 
ÅDT 350, 13% tungtransport
Til toppen